Chủ trương, chính sách phát triển, nâng cao năng lực, đổi mới sáng tạo quốc gia, đẩy mạnh khoa học công nghệ đã được thể hiện trong Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị và được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 50 của Chính phủ. Phát triển nhân lực có trình độ khoa học công nghệ cao là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống giáo dục và đào tạo quốc gia nhằm thực hiện chính sách của Nhà nước đối với hoạt động công nghệ. Theo các Đại biểu Quốc hội, để ngày càng phát huy vai trò của KHCN trong các trường đại học cần có chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị trong nghiên cứu và đào tạo, hỗ trợ hình thành và phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường, tạo hệ sinh thái cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.