Nghiên cứu khoa học là công tác trọng tâm, “là sức sống của trường đại học”. Nghiên cứu khoa học tạo ra những sản phẩm có giá trị ứng dụng cho nền kinh tế - xã hội, gắn lý luận với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao khả năng tư duy, khả năng làm việc theo nhóm, khả năng tự tìm tòi nghiên cứu của giảng viên và sinh viên v.v… Nhận thức được tầm quan trọng đó, cùng với sự chỉ đạo của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thời gian qua khoa Lý luận chính trị và Xã hội đã thực thi nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học tại đơn vị.

Một trong những sự kiện đánh dấu sự phát triển trong hoạt động khoa học của Khoa là sự ra đời của 2 nhóm nghiên cứu mạnh được ghi nhận thông qua Lễ ký cam kết thành lập nhóm nghiên cứu mạnh do Học viện tổ chức sáng ngày 14 tháng 12 năm 2017 tại Hội trường C. Hai nhóm nghiên cứu được ký kết thành lập tại đây gồm: Nhóm “Cấu trúc Xã hội nông thôn” gồm 16 thành viên do TS Nguyễn Thị Diễn làm trưởng nhóm và Nhóm “Chính sách và phát triển xã hội nông thôn” gồm 24 thành viên do Th.S Vũ Văn Tuấn làm trưởng nhóm.

Tại buổi lễ, đại diện 2 nhóm nghiên cứu mạnh là TS. Nguyễn Thị Diễn và Th.S Vũ Văn Tuấn đã ký vào bản cam kết. Tuy nhiên, ngoài ý nghĩa đánh dấu sự ra đời của 2 nhóm nghiên cứu, việc ký kết còn thể hiện cam kết của thành viên 2 nhóm nghiên cứu về việc thực hiện đầy đủ các hoạt động và hoàn thành các sản phẩm khoa học được thể hiện trong hai bản Đề án. Để hiện thức hóa cam kết này, thời gian tới thành viên hai nhóm nghiên cứu nói riêng, toàn bộ giảng viên, người lao động nói chung của khoa Lý luận chính trị và Xã hội cần nỗ lực cao cao trong “đam mê” nghiên cứu khoa học.

Một số hình ảnh của buổi Lễ ký cam kết thực hiện hoạt động của nhóm Nghiên cứu mạnh: