Ngày 14 tháng 12 năm 2017, Học viện tổ chức lễ ký cam kết thực hiện hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh. Tham gia lễ ký cam kết có PGS.TS. Nguyễn Thị Lan – Giám đốc Học viện, Bí thư Đảng ủy; GS.TS. Trần Đức Viên – Chủ tịch Hội đồng Học viện, GS.TS. Vũ Văn Liết – Thư ký Hội đồng Học viện cùng đại diện Ban lãnh đạo Học viện, các phòng ban liên quan, các khoa chuyên môn, Trưởng nhóm và thư ký các nhóm nghiên cứu mạnh trong toàn Học viện.

Tham gia lễ ký kết Khoa Quản lý đất đai có 02 nhóm đại diện cho các lĩnh vực nghiên cứu của khoa gồm: nhóm Quản lý tổng hợp tài nguyên đất, nước và dinh dưỡng cây trồng do PGS.TS. Cao Việt Hà – Trưởng khoa, Trưởng BM Khoa học Đất là trưởng nhóm, TS. Nguyễn Thu Hà – Trưởng BM Nông hóa thư ký và nhóm Quy hoạch không gian lãnh thổ sử dụng đất đai và môi trường do PGS.TS. Nguyễn Quang Học trưởng BM Quy hoạch đất đai là trưởng nhóm, TS. Đỗ Văn Nhạ - phó BM Quy hoạch đất đai là thư ký.

Việc tham gia nhóm nghiên cứu mạnh là cơ hội và thách thức đối với các nhà khoa học tạo ra các sản phẩm khoa học phục vụ cho nhu cầu xã, tạo thương hiệu cho Khoa nói riêng và Học viện nói chung.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI LỄ