Lá dâu (Morus Alba L.) được coi là nguồn thức ăn chính của con tằm (Bombyx mori L.) (Babu et al., 2009). Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng trong nghề trồng dâu nuôi tằm thì 60% chi phí sản xuất kén đến từ lá dâu. Ngoài ra 70% protein trong sợi tơ của tằm được hấp thu trực tiếp từ lá dâu (Krishaswaru, 1970). Do vậy sự thành thục của lá dâu trong quá trình nuôi là rất quan trọng để đảm bảo sinh trưởng, phát dục của tằm cũng như cho năng suất, chất lượng tơ kén cao.

Ngày 12/8/2020, tại Hội trường khoa Nông học, TS. Nguyễn Hồng Hạnh, nhóm NCM Sinh lý, Sinh thái cây trồng đã trình bày kết quả nghiên cứu về “Ảnh hưởng của vị trí hái lá dâu cho tằm ăn đến năng suất và chất lượng kén tằm”. Thí nghiệm gồm 4 công thức hái lá dâu, bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD), mỗi công thức nuôi 300 tằm/tuổi 4. Giống dâu sử dụng trong thí nghiệm là giống GQ2 trồng được 18 tháng, giống tằm sử dụng là giống lưỡng hệ BT1218, thí nghiệm tiến hành trong vụ xuân 2020. Kết quả cho thấy trên ruộng dâu sau đốn sát ở vụ đông 90 ngày, chỉ số SPAD đạt cao nhất 41,8 ở công thức hái lá 6+7 (CT3) từ trên ngọn xuống, sai khác không có ý nghĩa so với hái lá 3+4 (CT2) 39,1 và hỗn lá (CT4) đạt 39,2. Tuy nhiên, hàm lượng nước trong lá đạt cao nhất 79,1% ở công thức hai lá 2+3 (CT1) nhưng hàm lượng mất sau 6 giờ thấp nhất ở CT3 (hái lá 6+7) và CT4 (hỗn lá). Khả năng duy trì hàm lượng nước sau 6 giờ đạt cao nhất ở CT3 (6+7) và CT4 (hỗn lá). Kết quả về tăng trưởng tằm qua các tuổi, khối lượng tằm chín, khối lượng tuyến tơ đạt cao nhất ở công thức tằm ăn lá thứ 2+3 (CT1) tư trên ngọn xuống, sau đó đến công thức hái lá thứ 4+5 (CT2). Tuy nhiên, tỷ lệ kết kén tốt nhất đạt cao nhât 94,1% ở công thức tằm ăn lá 6+7 (CT3) sai khác không có ý nghĩa CT2 (lá 2+3) và CT4 (hỗn lá). Khối lượng kén và khối lượng 1 vỏ kén và năng suất kén/300 tằm đạt cao nhất ở công thức tằm ăn lá 2+3 (CT1). Tuy nhiên, chất lượng tơ như chiều dài sợi tơ đơn, tỷ lệ lên tơ, tỷ lệ tơ nõn và hệ số tiêu hao tơ đạt cao nhất khi tằm được ăn lá thứ 4+5 (CT2), sau đó tới CT1 (lá 2+3). Như vậy tằm ăn lá thứ 2+3 (CT1) cho sinh trưởng tằm tốt nhất nhưng ăn lá 4+5 (CT2) sau 90 ngày sau đốn thì cho chất lượng kén tốt nhất.

Một số hình ảnh của buổi seminar

  
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

 

Nhóm NCM Sinh lý, sinh thái cây trồng