\r\n QUYẾT ĐỊNH

\r\n

\r\n (Về việc  thành lập Đội Văn nghệ của Công đoàn Trường tham gia “Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc”lần thứ III ngành Giáo dục và Đào tạo, năm 2011)

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n THƯỜNG VỤ BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HN

\r\n

\r\n             Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

\r\n

\r\n             Căn cứ công văn số 283/BGDĐT - VP, ngày 19/01/2011, của Bộ Giáo dục và Đào tạo “về việc tổ chức liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ III”;

\r\n

\r\n Căn cứ Công văn số 55/ CĐN ngày 30/1/2011 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc Hướng dẫn tổ chức Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ III ngành giáo dục và đào tạo, năm 2011.

\r\n

\r\n             - Xét đề nghị của Ban Văn thể Công đoàn Trường,

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n QUYẾT ĐỊNH

\r\n

\r\n Điều 1.Thành lập đội văn nghệ của Công đoàn trường bao gồm 48 thành viên là CBVC thuộc các Công đoàn bộ phận trong trường để tham gia Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ III ngành Giáo dục và Đào tạo, năm 2011 (có danh sách kèm theo).

\r\n

\r\n Điều 2.Ban chấp hành các Công đoàn bộ phận tích cực đôn đốc, nhắc nhở và tạo mọi điều kiện để các thành viên thuộc đơn vị của mình trong đội văn nghệ Công đoàn Trường tham gia tập luyện và biểu diễn đạt kết quả tốt.

\r\n

\r\n Điều 3.Ban Văn thể Công đoàn Trường, BCH các Công đoàn bộ phận và các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n - Như điều 3;

\r\n

\r\n - Lưu VPCĐT.

\r\n
\r\n

\r\n TM. BAN  THƯỜNG VỤ

\r\n

\r\n CHỦ TỊCH

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n ThS. Vi Văn Năng

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n