\r\n Ngày 26 tháng 11 năm 2010, Công đoàn trường Đại học đã có quyết định số 09/QĐ-CĐ về việc thành lập các Ban của Công đoàn trường nhiệm kỳ 30 (2010 – 2013) như sau:

\r\n
\r\n

\r\n DANH SÁCH CÁC BAN CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 30 (2010-2013)

\r\n

\r\n (Kèm theo Quyết định số 09 /QĐ-CĐ ngày 26 tháng 11 năm 2010 Của Ban Thường vụ Công đoàn Trường)

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Xem chi tiết tại đây

\r\n
\r\n