TT

Giống cây trồng/Tiến bộ kỹ thuật

Tác giả

Quyết định, thời gian được công nhận

I

Giống cây trồng (7)

 

 

1.

Giống ngô nếp lai ADI688

GS.TS. Vũ Văn Liết và cộng sự

Giống được công nhận sản xuất thử, Quyết định số 379/QĐ-TT-CLT ngày 18/10/2017

2.

Giống lúa lai hai dòng HQ19

PGS.TS. Trần Văn Quang và cộng sự

Quyết định công nhận chính thức số 3875/QĐ-BNN-TT ngày 27/9/2017

3.

Giống lúa thuần ĐH11

PGS.TS. Trần Văn Quang và cộng sự

Giống được công nhận sản xuất thử, Quyết định số 341/QĐ-TT-CLT ngày 25/09/2017.

4.

Giống lúa thuần Hương Cốm 4

PGS.TS.Nguyễn Thị Trâm và cộng sự

Quyết định công nhận chính thức số 3062/QĐ-BNN-TT ngày 19/7/2017.

5.

Giống lúa lai hai dòng HQ21

PGS.TS. Trần Văn Quang và cộng sự

Giống được công nhận sản xuất thử, Quyết định số 135/QĐ-TT-CLT ngày 29/5/2017

6.

Giống lúa lai hai dòng TH3-7

PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm, Phạm Thị Ngọc Yến và cộng sự

Quyết định công nhận chính thức số 127/QĐ-TT-CLT, Ngày 15/4/2016

7.

Giống sản xuất thử nghiệm Giống lúa DCG72 cho vụ xuân muộn tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng, Trung du miền núi phía Bắc và vụ đông xuân, hè thu tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, Duyên Nam Trung bộ

PGS.TS. Phạm Văn Cường và cộng sự

Quyết định 64/QĐ-TT-CLT ngày 04/4/2017

II

Tiến bộ kỹ thuật (03)

 

 

1

Quy trình lắp đặt, sử dụng đèn huỳnh quang compact chuyên dụng CFL-20W NN-660 điều khiển ra hoa cây cúc nhân giống và cúc thương phẩm.

GS.TS. Nguyễn Quang Thạch và cộng sự

Đơn vị nghiên cứu:

- Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Quyết định số 468/QĐ-TT- CLT ngày 22 tháng 12 năm 2017

2

Quy trình lắp đặt, sử dụng đèn huỳnh quang chuyên dụng trong nuôi cấy mô một số loại cây trồng

GS.TS. Nguyễn Quang Thạch và cộng sự

Đơn vị nghiên cứu:

- Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Quyết định số 468/QĐ-TT- CLT ngày 22 tháng 12 năm 2017

3

Công thức lai kinh tế giữa vịt bầu nuôi tại Sín Chéng với vịt cái Supper M3

PGS.TS Bùi Hữu Đoàn, PGS. TS. Phạm Kim Đăng, TS. Nguyễn Hoàng Thịnh, ThS. Hoàng Anh Tuấn.

Quyết định số101/ QĐ- CN-GSN ngày 02/4/2017