Sản phẩm NCKH của sinh viên: Phân tích tương quan trên toàn hệ gen nhằm xác định di truyền tính trạng số lượng liên quan đến hình thái hạt lúa

Nhóm sinh viên: Bùi Quang Tú; Vũ Hoài Nam; Nguyễn Trung Hưng; Nguyễn Quỳnh Sa, Nguyễn Minh Xuân - Khoa Nông học

Các tính trạng liên quan đến đặc điểm hình thái của hạt lúa như chiều dài hạt thóc, chiều rộng hạt thóc, màu sắc vỏ trấu, màu bổ sung của vỏ trấu, chiều dài hạt gạo, chiều rộng hạt gạo, độ dày hạt gạo, và màu sắc gạo lứt của 643 nguồn gen lúa đã được đánh giá, sử dụng kính hiển vi soi nổi SZ-61 có gắn camera EP50. Qua phân tích tương quan trên toàn hệ gen (GWAS), chúng tôi đã xác định được 10 di truyền tính trạng số lượng (QTL) liên quan đến các tính trạng đánh giá, trong đó có 6 QTL trùng với các nghiên cứu được công bố trước đây và 4 QTL mới được xác định. Từ những thông tin này, chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích nhằm xác định gen tiềm năng liên quan đến các tính trạng này. Qua đó, việc xác định và sử dụng các nguồn vật liệu triển vọng có mang các đoạn gen mong muốn sẽ đóng góp nhiều vào công tác chọn tạo giống lúa có những đặc trưng về hình thái hạt mong muốn.