\r\n                 1. Việc tổ chức cho CBVC hè năm nay được triển khai như các năm trước, Công đoàn bộ phận tự tổ chức cho Cán bộ đoàn viên của đơn vị mình tham gia thăm quan, du lịch và nghỉ mát.

\r\n

\r\n                 2. Số tiền hỗ trợ của Trường được chuyển vào tài khoản cá nhân của CBVC với mức cụ thể như sau:

\r\n

\r\n                 + CBVC, hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động do Nhà trường chi trả lương và sĩ quan biệt phái: 75.000đồng/tháng làm việc (900.000đồng/năm).

\r\n

\r\n                 + Hợp đồng lao động vụ việc và chờ tuyển dụng do Nhà trường chi trả lương: 37.000đồng/tháng làm việc (444.000đồng/năm)

\r\n

\r\n                 + Các đối tượng không được hưởng tiền hỗ trợ là: CBVC tự ý bỏ việc; xin thôi việc; thuyên chuyển công tác; chấm dứt hợp đồng lao động; hợp đồng lao động chờ thi tuyển đã thi nhưng không được tuyển dụng.

\r\n

\r\n (Thời gian  được tính từ tháng 7 năm 2010 đến hết tháng 6 năm 2011).

\r\n

\r\n                 Ban Thường vụ Công đoàn Trường yêu cầu BCH Công đoàn bộ phận thống nhất với Lãnh đạo đơn vị về việc tổ chức hoạt động hè năm 2011 cho CBVC của đơn vị mình vào thời gian và địa điểm thích hợp; đảm bảo tuyệt đối an toàn, vui tươi và bổ ích. Sau hè BCH Công đoàn bộ phận báo cáo kết quả tổ chức hoạt động hè của đơn vị về Công đoàn Trường./.

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n - CĐBP

\r\n

\r\n - Lưu VPCĐ

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n TM. BAN THƯỜNG VỤ

\r\n

\r\n CHỦ TỊCH

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n (đã ký)

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n ThS. Vi Văn Năng

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n