\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n BỘ NÔNG NGHIỆP

\r\n

\r\n VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

\r\n

\r\n HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

\r\n

\r\n ________________

\r\n

\r\n Số  1273 / HVN -  ĐT   

\r\n
\r\n

\r\n CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

\r\n

\r\n Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\r\n

\r\n _________________

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Hà Nội, ngày 07  tháng 11  năm 2014

\r\n
\r\n

\r\n                                 

\r\n

\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n V/v Hoãn kỳ thi tuyển sinh vào các lớp Đại học hình thức VLVH,

\r\n

\r\n  liên thông cao đẳng lên đại học và bằng 2 hệ chính quy năm 2014

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã dự định tổ chức thi tuyển sinh vào các lớp đại học, hình thức vừa làm vừa học; các lớp liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy và bằng 2 năm 2014 trong tháng 11/2014 (thông báo số 82/TB-NNH ngày 13/02/2014 và thông báo số 164/TB-NNH ngày 06/3/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam).

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Căn cứ số lượng thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào các lớp nêu trên, nay Học viện Nông nghiệp Việt Nam chính thức hoãn tổ chức kỳ thi tuyển sinh dự định tổ chức tháng 11/2014 và chuyển kỳ thi này sang tháng 3/2015.

\r\n

\r\n          

\r\n

\r\n Vậy Học viện thông báo để các thí sinh đã nộp Hồ sơ đăng ký dự thi vào các lớp nêu trên biết và thực hiện.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Thông báo này thay giấy báo hoãn thi.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Nơi nhận:                                                                                  KT.GIÁM ĐỐC

\r\n

\r\n        - Tổ Thư ký Web. Học viện                                                      Đã ký

\r\n

\r\n                 (để thông báo)                                                        Phạm Văn Cường

\r\n

\r\n        - Lưu QLĐT, VTVPHV.