BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

____________________

Số: 874 /TB-HVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2023

                        

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh đào tạo liên thông đại học chính quy

đối với thí sinh tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng/đại học

 

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học năm 2023; Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông đại học chính quy năm 2023 đối với thí sinh tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 270 chỉ tiêu                  

2. Ngành tuyển sinh: Các ngành theo Phụ lục 1.

3. Đối tượng tuyển sinh

Người dự tuyển phải có một trong các văn bằng sau:

a. Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học các hệ chính quy, vừa làm vừa học, từ xa do các cơ sở đào tạo trong nước cấp;

b. Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định.

4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

Điểm xét tuyển là điểm trung bình toàn khóa theo thang điểm 10 đạt từ 5,0 điểm trở lên hoặc theo thang điểm 4 đạt từ 2,0 điểm trở lên.

5. Thời gian, hồ sơ và địa điểm xét tuyển

a. Thời gian xét tuyển:

Theo các đợt xét tuyển theo kết quả học tập của Học viện gồm 02 đợt:

TT

Nội dung

Đợt 1

Đợt 2

1

Nhận hồ sơ xét tuyển

20/06 – 31/07/2023

01/09 – 31/10/2023

2

Thông báo kết quả xét tuyển

18-20/8/2023

Tháng 11/2023

Học viện sẽ công bố thời gian xác nhận nhập học/nhập học đối với thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển trong Giấy báo đủ điều kiện trúng tuyển đăng tải thông tin trên website:  https://tuyensinh.vnua.edu.vn. Và https://www.vnua.edu.vn.

b. Hồ sơ xét tuyển

Thí sinh điền Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu đính kèm (Phiếu 1 – 3). Học viện sẽ kiểm tra và đối chiếu thông tin trên phiếu đăng ký với hồ sơ gốc của thí sinh khi làm thủ tục nhập học.

c. Cách thức nộp hồ sơ

- Trực tiếp tại Ban Quản lý đào tạo từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Phòng 121, nhà Hành chính). 

6. Địa điểm và thời gian đào tạo

·Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

·Thời gian học: Đào tạo tập trung, liên tục tại Học viện, theo học chế tín chỉ (sinh viên có thể đăng ký học từ 17h đến 20h các ngày trong tuần và thứ 7, Chủ nhật). Đối với các lớp dưới 10 sinh viên, sinh viên sẽ được bố trí học cùng với các lớp đại học chính quy hiện có mở tại Học viện.

·Thời gian hoàn thành chương trình đào tạo: Từ 18 tháng tuỳ theo chương trình đào tạo (CTĐT).

7. Lệ phí xét tuyển và học phí:

a. Lệ phí xét tuyển: 50.000 đồng/nguyện vọng

b. Học phí: Mức học phí theo tín chỉ như đối với hệ chính quy và có thể thay đổi theo từng học kỳ phù hợp với quy định của Nhà nước.

Chi tiết liên hệ: 024.6261.7578/024.6261.7520 hoặc 0961.926.639/0961.926.939

Website: http://tracuu.vnua.edu.vn/lienthong-vb2.html; www.vnua.edu.vn;

Facebook: www.facebook.com/hocviennongnghiep

 

Nơi nhận:

- Thí sinh;

- Lưu: QLĐT, VT, NPD (5).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

GS.TS. Phạm Văn Cường