BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

________________

 Số: 873/TB-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

  Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2023

                        

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2023

 

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học năm 2023, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh:     300 chỉ tiêu

2. Ngành tuyển sinh:       Các ngành theo Phụ lục 1

3. Đối tượng tuyển sinh

Người dự tuyển phải có một trong các văn bằng sau:

a. Bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học các hệ chính quy, vừa làm vừa học, từ xa do các cơ sở đào tạo trong nước cấp;

b. Bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định;

4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

* Đối với thí sinh xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 bậc THPT: 

Điểm xét tuyển = ĐTBcn môn 1 + ĐTBcn môn 2 + ĐTBcn môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18,0 điểm trở lên

* Đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, hoặc đại học:

Điểm xét tuyển là điểm trung bình toàn khóa đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10 hoặc đạt từ 2,0 điểm trở lên theo thang điểm 4.

5. Thời gian, hồ sơ và địa điểm xét tuyển

a. Thời gian xét tuyển:

Theo các đợt xét tuyển theo kết quả học tập của Học viện gồm 02 đợt:

TT

Nội dung

Đợt 1

Đợt 2

1

Nhận hồ sơ xét tuyển

20/06 – 31/07/2023

01/09 – 31/10/2023

2

Thông báo kết quả xét tuyển

18-20/8/2023

Tháng 11/2023

Học viện sẽ công bố thời gian xác nhận nhập học/nhập học đối với thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển trong Giấy báo đủ điều kiện trúng tuyển đăng tải thông tin trên website:  https://tuyensinh.vnua.edu.vn. Và https://www.vnua.edu.vn.

 

b. Hồ sơ xét tuyển

Thí sinh điền Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu đính kèm (Phiếu 1-4). Học viện sẽ kiểm tra và đối chiếu thông tin trên phiếu đăng ký với hồ sơ gốc của thí sinh khi làm thủ tục nhập học.

c. Cách thức nộp hồ sơ

- Trực tiếp tại Ban Quản lý đào tạo (Phòng 121, nhà Hành chính) từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần. 

6. Địa điểm và thời gian đào tạo

·Địa điểm: Tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội hoặc tại các cơ sở liên kết đào tạo theo quy định.

·Thời gian học: Đào tạo tập trung theo học chế tín chỉ (sinh viên có thể đăng ký học từ 17h đến 20h các ngày trong tuần và thứ 7, Chủ nhật). Đối với lớp dưới 30 sinh viên, sinh viên sẽ được bố trí học cùng với các lớp đại học hiện có.

·Thời gian đào tạo: Từ 18 tháng, tuỳ theo chương trình đào tạo (CTĐT).

7. Lệ phí xét tuyển và học phí:

a. Lệ phí xét tuyển: 50.000 đồng/thí sinh

b. Học phí: Mức học phí như đối với hệ chính quy đối với các lớp mở tại Học viện và có thể thay đổi theo từng học kỳ phù hợp với quy định của Nhà nước.

Chi tiết liên hệ: 024.6261.7578/024.6261.7520 hoặc 0961.926.639/0961.926.939

Website:  www.vnua.edu.vn;

Facebook: www.facebook.com/hocviennongnghiep

 

Nơi nhận:

- Thí sinh (qua website);

- Ban GĐ (để b/c), các ĐV (để p/h);

- Lưu: VT, QLĐT, NPD (5).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

GS.TS. Phạm Văn Cường