Căn cứ chương trình đào tạo, khoa Quản lý đất đai xây dựng kế hoạch thực tập rèn nghề học kỳ 2 năm học 2018-2019 như sau:

Mã môn học: CQL04001/01 Đơn vị HT: 3

I. Bộ môn Hệ thống thông tin đất: Thời gian 12-16/1/2019

Giáo viên hướng dẫn:

1.ThS. Nguyễn Đức Thuận

2. ThS. Đoàn Thị Thanh Thủy

II. Bộ môn Quy hoạch đất đai: Thời gian 17-21/1/2019

Giáo viên hướng dẫn:

1. ThS. Nguyễn Tuấn Anh

2. ThS. Nguyễn Quang Huy

III. Bộ môn Trắc địa bản đồ: Thời gian 7-11/1/2019

Giáo viên hướng dẫn:

1. TS. Nguyễn Thị Thu Hiền

2. ThS. Nguyễn Đình Trung

VI. Bộ môn Quản lý đất đai: Thời gian 22-27/1/2019

Giáo viên hướng dẫn:

1. ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

2. ThS. Bùi Nguyên Hạnh

 

DANH SÁCH SINH VIÊN

 

STT

Mã SV

Họ tên

Ngày sinh

Tên Lớp

Ghi chú

1

617147

Nguyễn Văn

Anh

19/11/98

CDK8QLDD

 

2

584707

Nguyễn Văn

Cường

14/12/95

CDK8QLDD

 

3

617033

Hoàng Thị

Hạnh

12/09/98

CDK8QLDD

 

4

617157

Nguyễn Ngọc

Huân

05/03/97

CDK8QLDD

 

5

563921

Phạm Ngọc

Hùng

08/06/93

CDK8QLDD

 

6

617030

Nguyễn Thị Thu

Hường

18/03/98

CDK8QLDD

 

7

617160

Trần Phương

Linh

18/05/98

CDK8QLDD

 

8

609198

Nguyễn Trần

Lợi

26/02/97

CDK7QLA

 

9

617036

Nguyễn Thị

Nhung

22/09/98

CDK8QLDD

 

10

617148

Nguyễn Thị Hồng

Oanh

23/12/98

CDK8QLDD

 

11

617162

Đào Hồng

Quân

27/08/98

CDK8QLDD

 

12

617166

Nguyễn Thu

Thảo

06/10/98

CDK8QLDD

 

13

617038

Nguyễn Thu

Thủy

28/08/98

CDK8QLDD

 

14

617163

Cao Sơn

Tùng

11/04/96

CDK8QLDD

 

15

574368

Nguyễn Minh

Quang

21/02/93

CDK8QLDD

 

(Danh sách có 15 sinh viên)

Đề nghị ban cán sự lớp, sinh viên liên hệ với Bộ môn để thực tập theo đúng kế hoạch.

Xin trân trọng cảm ơn./.

                                                                                     

 

P. TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

PGS.TS. Trần Quốc Vinh