TT

Tên doanh nghiệp

Nội dung hợp tác, tài trợ, hỗ trợ

Thời gian hợp tác

1

Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam

 

1. Phía doanh nghiệp

a. Tham gia quản lý theo nhu cầu của Học viện và khả năng, điều kiện của doanh nghiệp.

b. Tham gia hoạt động chuyên môn với Học viện: Xây dựng, góp ý kiến, đánh giá các chương trình đào tạo, kế hoạch khoa học công nghệ, đề xuất đặt hàng, thỉnh giảng, hướng dẫn, hội đồng khoa học, giáo dục, hội đồng tốt nghiệp…

c. Tiếp nhận người học của Học viện tới kiến tập, thực tập, rèn nghề, tham quan, trải nghiệm mô hình đào tạo, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

d. Đặt hàng đào tạo nhân lực và nghiên cứu khoa học với Học viện.

e. Tuyển dụng, hợp đồng lao động với người học tốt nghiệp của Học viện vào làm việc, nhận chuyển giao kết quả khoa học công nghệ của Học viện.

g. Tài trợ học bổng khuyến khích học tập; hỗ trợ, cung cấp tài chính, cơ sở vật chất để sinh viên Học viện triển khai nghiên cứu khoa học; hỗ trợ dự án khởi nghiệp... của Học viện.

h. Phối hợp đề xuất, triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ và trao đổi trang thiết bị, cung cấp cơ sở, địa bàn cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với Học viện.

i. Đóng góp vật chất, tinh thần khác xây dựng Học viện.

k. Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, cộng đồng do Học viện tổ chức: Lễ khai giảng, lễ kỷ niệm, mít tinh, nghị nghị, hội chợ, triển lãm…

2. Phía Học viện

a. Quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp trên các phương tiện truyền thông trong nội bộ và trong cộng đồng.

b. Ưu tiên cung cấp nguồn nhân lực, đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.

c. Ưu tiên thực hiện các hoạt động khoa học theo đặt hàng, chia sẻ thông tin khoa học, chuyển giao khoa học và công nghệ cho doanh nghiệp.

d. Hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động đổi mới sáng tạo.

e. Tổ chức, thực hiện các hoạt động kết nối, tri ân nhằm tôn vinh xứng đáng các đóng góp của doanh nghiệp.

g. Tham gia các hoạt động, các sự kiện do doanh nghiệp tổ chức.

2019-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Công ty Giống cây trồng trung ương

 

3

Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nutricare

 

4

Tập đoàn MAVIN

 

 

 

5

Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

 

6

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam

7

Tập đoàn Quế Lâm/ Công ty Quế Lâm phương Bắc

1. Phía doanh nghiệp

a. Tham gia quản lý theo nhu cầu của Học viện và khả năng, điều kiện của doanh nghiệp.

b. Tham gia hoạt động chuyên môn với Học viện: Xây dựng, góp ý kiến, đánh giá các chương trình đào tạo, kế hoạch khoa học công nghệ, đề xuất đặt hàng, thỉnh giảng, hướng dẫn, hội đồng khoa học, giáo dục, hội đồng tốt nghiệp…

c. Tiếp nhận người học của Học viện tới kiến tập, thực tập, rèn nghề, tham quan, trải nghiệm mô hình đào tạo, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

d. Đặt hàng đào tạo nhân lực và nghiên cứu khoa học với Học viện.

e. Tuyển dụng, hợp đồng lao động với người học tốt nghiệp của Học viện vào làm việc, nhận chuyển giao kết quả khoa học công nghệ của Học viện.

h. Phối hợp đề xuất, triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ và trao đổi trang thiết bị, cung cấp cơ sở, địa bàn cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với Học viện.

k. Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, cộng đồng do Học viện tổ chức: Lễ khai giảng, lễ kỷ niệm, mít tinh, nghị nghị, hội chợ, triển lãm…

2. Phía Học viện

a. Quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp trên các phương tiện truyền thông trong nội bộ và trong cộng đồng.

b. Ưu tiên cung cấp nguồn nhân lực, đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.

c. Ưu tiên thực hiện các hoạt động khoa học theo đặt hàng, chia sẻ thông tin khoa học, chuyển giao khoa học và công nghệ cho doanh nghiệp.

d. Hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động đổi mới sáng tạo.

e. Tổ chức, thực hiện các hoạt động kết nối, tri ân nhằm tôn vinh xứng đáng các đóng góp của doanh nghiệp.

g. Tham gia các hoạt động, các sự kiện do doanh nghiệp tổ chức.

8

Công ty TNHH BIOMIN Việt Nam

 

1. Phía doanh nghiệp

a. Tư vấn hoặc/và hỗ trợ quản lý theo nhu cầu của Học viện và khả năng, điều kiện của BIOMIN.

b. Tham gia hoạt động chuyên môn với Học viện: tư vấn xây dựng, góp ý kiến, đánh giá các chương trình đào tạo, kế hoạch, đề tài, kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ, đề xuất đặt hàng, thỉnh giảng, hướng dẫn, hội đồng khoa học, giáo dục, hội đồng tốt nghiệp…

c. Đặt hàng đào tạo nhân lực và nghiên cứu khoa học với Học viện.

d. Tuyển dụng, hợp đồng lao động với người học tốt nghiệp của Học viện vào làm việc, nhận chuyển giao  kết quả khoa học công nghệ của Học viện.

e. Tài trợ học bổng khuyến khích học tập; tài trợ tài chính, cơ sở vật chất để hỗ trợ cho hoạt động giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học Viện và sinh viên của Học Viện; hỗ trợ dự án khởi nghiệp... của Học viện.

f. Phối hợp đề xuất, triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ và trao đổi trang thiết bị cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với Học viện.

g. Đóng góp vật chất, tinh thần khác xây dựng Học viện.

h. Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, cộng đồng do Học viện tổ chức: Lễ khai giảng, lễ kỷ niệm, mít tinh, nghị nghị, hội chợ, triển lãm…

2. Phía Học viện Nông nghiệp Việt Nam

a. Tiếp nhận, quản lý và sử dụng tốt các thông tin, tư liệu, cơ sở vật chất, nguồn tài chính do BIOMIN chuyển giao cho mục đích giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học mà không đi ngược với quyền lợi hay gây ảnh hưởng tiêu cực cho hình ảnh và hoạt động của mỗi bên, và ưu tiên sử dụng cho các yêu cầu đào tạo, nghiên cứu của BIOMIN.

b. Quảng bá hình ảnh của BIOMIN trên các phương tiện truyền thông trong nội bộ và trong cộng đồng.

c. Ưu tiên cung cấp nguồn nhân lực, đào tạo nguồn nhân lực cho BIOMIN.

d. Ưu tiên thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học theo đặt hàng của BIOMIN và chia sẻ thông tin khoa học, chuyển giao khoa học và công nghệ cho BIOMIN.

e. Hỗ trợ BIOMIN trong hoạt động đổi mới sáng tạo.

f. Tổ chức, thực hiện các hoạt động kết nối, tri ân nhằm tôn vinh xứng đáng các đóng góp của BIOMIN.

g. Tham gia các hoạt động, các sự kiện do BIOMIN tổ chức.

 

9

Nghiệp đoàn Life Lab - Nhật Bản

Hai bên hợp tác

1. Những việc liên quan đến giáo dục, đào tạo ngườn nhân lực.

2. Những công việc liên quan đến chương trình cung ứng nguồn nhân lực theo hình thức visa đặc định.

3. Những công việc liên quan đến chương trình cung ứng nguồn nhân lực theo hình thức visa kỹ sư và trao đổi sinh viên.

4. Những công việc liên quan đến giáo dục, văn hóa – xã hội.

5. Những công việc liên quan kháccaần phải làm để có thể hoàn thành tốt mục tiêu kể trên.

2019-2020

 

10

Công ty ENU - Nagasaki - Nhật Bản