Mỗi dịp tết đến, xuân về, trời đất trở nên bừng sáng, lòng dân người Việt trở nên hân hoan chào mừng ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Ngày 3 tháng 2 năm 2021 này, Đảng tròn 91 mùa xuân, đây là thời điểm có nhiều ý nghĩa lịch sử khi Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa thành công rất tốt đẹp.

 

leftcenterrightdel
 
Đại hội đại biểu Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XIII được triệu tập từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021; họp phiên trù bị ngày 21 tháng 1, khai mạc chính thức ngày 26 tháng 1 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, thủ đô Hà Nội. Đại hội có sự tham gia của 1.587 đại biểu đại diện cho hơn 5,2 triệu đảng viên trên khắp cả nước, trong đó có 1.067 người có trình độ thạc sỹ, tiến sĩ (chiếm 67,32%), 71 người là giáo sư, phó giáo sư (chiếm 4,47%); 222 đại biểu nữ (chiếm 13,99%); 175 đại biểu là dân tộc thiểu số (chiếm 11,03%); 57 đại biểu dưới 40 tuổi (chiếm 3,59%), 3 đại biểu trên 70 tuổi. Độ tuổi trung bình của đại biểu dự Đại hội là 52,2 tuổi, người cao tuổi nhất 76, người thấp tuổi nhất 33. Đại diện cho gần 800 đảng viên của Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đồng chí GS.TS Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam là đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh, qua gần 35 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; quy mô, trình độ phát triển kinh tế được nâng lên đáng kể, đời sống của nhân dân về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt; Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu. Trước những thách thức lẫn cơ hội đối với sự phát triển đất nước, Đảng xác định nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục lãnh đạo đất nước tiến lên; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc Đổi mới. Đại hội XIII của Đảng được tiến hành theo phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển và chủ đề của Đại hội là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Trong hơn một tuần làm việc, đại hội thảo luận và thông qua các dự thảo Văn kiện với báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm; báo cáo tổng kết chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược giai đoạn 2021-2030; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ 2021-2025; báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành trung ương khóa XII; bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026).

 

leftcenterrightdel
Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội
 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội
 

Ban chấp hành Trung ương Đảng được bầu gồm 200 đồng chí (180 đồng chí ủy viên chính thức, 20 đồng chí ủy viên dự khuyết). Trong số này có 119 đồng chí là ủy viên Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ thứ XII tái cử và trúng cử, 81 đồng chí lần đầu tiên tham gia Ban chấp hành. Ban chấp hành Trung ương bầu Bộ chính trị gồm 18 đồng chí; bầu 5 đồng chí cùng một số đồng chí ủy viên Bộ chính trị phân công tham gia vào Ban bí thư. Chủ nhiệm và Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 19 đồng chí cũng đã được bầu. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu vào cương vị Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ thứ XIII.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ thứ XIII
 Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ thứ XIII
 

Như vậy, sau 8 ngày làm việc, Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam đã hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự một cách rất tốt đẹp. Đây thực sự là món quà đặc biệt tốt đẹp kính dâng lên Đảng nhân kỷ niệm lần thứ 91 ngày thành lập Đảng. Theo như lời của Đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thì: “Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc thần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Toàn thể nhân dân Việt Nam gửi trọn niềm tin vào Đảng, vào tập thể lãnh đạo của Đảng, vào đồng chí Tổng bí thư trong việc tiếp tục xây dựng cơ đồ non sông gấm vóc Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn.

Ban CTCT&CTSV