Ngày 29/7/2022 Đảng uỷ Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã ban hành kế hoạch số 30 - KH/ĐU về Tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2022-2025, trong đó nêu rõ mục đích và yêu cầu của đại hội là:

Thứ nhất, Tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2022 - 2025 nhằm đánh giá đúng thực trạng kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII,  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ III và Nghị quyết Đại hội đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thứ hai, Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 phải đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của tập thể chi bộ và từng đảng viên. Thông qua đại hội, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, xây dựng đoàn kết thống nhất trong chi bộ, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

leftcenterrightdel
 

Thứ ba, Việc xây dựng báo cáo chính trị của đại hội phải toàn diện, đánh giá trung thực, khách quan về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế của đơn vị và có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Thứ tư, Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 phải thực hiện theo đúng Điều lệ Đảng, Quy chế, Quy định của Đảng. Chú trọng phát hiện những đảng viên trẻ, có năng lực, trách nhiệm, uy tín trong chi bộ, đơn vị để giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử vào cấp ủy. Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội chi bộ và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ đồng thời là thủ trưởng đơn vị ở những nơi đủ điều kiện.

Thứ năm, Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Đơn vị và Học viện, gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, viên chức và người học quan tâm. Đồng thời phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, phần tử bất mãn, cơ hội chính trị. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thứ sáu, Cấp ủy, bí thư (nơi không có chi ủy) chi bộ phải báo cáo Đảng ủy Học viện về phương án nhân sự cấp ủy và các chức danh trong cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; việc chuẩn bị văn kiện; thời gian tổ chức đại hội. Khi được Đảng ủy Học viện phê duyệt mới tiến hành Đại hội.

Về nội dung, Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 thực hiện 02 nội dung: (1) Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; Kiểm điểm vai trò lãnh đạo tự phê bình và phê bình của chi ủy chi bộ hoặc bí thư chi bộ (đối với chi bộ không có chi ủy) và (2) Bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Để đạt được mục đích, yêu cầu và bảo đảm nội dung vừa nêu của Đại hội, Kế hoạch số 30 - KH/ĐU của Đảng uỷ đã nêu rõ công tác chuẩn bị đại hội. Trong đó, một trong những nội dung quan trọng khác trong công tác chuẩn bị Đại hội chi bộ đó là công tác nhân sự trình đại hội. Về nội dung này, kế hoạch của Đảng uỷ nêu rõ:

Một là, Về yêu cầu: Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ phải thuộc diện được phê duyệt quy hoạch, đảm bảo thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 12 của Điều lệ Đảng và các quy chế, quy định của Đảng về công tác cán bộ theo đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, phát huy dân chủ, trí tuệ của cấp ủy, cán bộ, đảng viên và cán bộ viên chức, người lao động trong đơn vị. Chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới, có đức, có tài, có kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng…; Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào chi ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính tri, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín của Học viện, đơn vị, bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao; Đảng ủy Học viện sẽ chỉ đạo thẩm tra, xác minh, kết luận trước khi tiến hành đại hội chi bộ đối với những nơi có vấn đề mất đoàn kết nội bộ hoặc có đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định. Những đảng viên có vấn đề về chính trị, nhất là vấn đề chính trị hiện nay, phải được cấp có thẩm quyền thẩm tra, xác minh, kết luận trước khi giới thiệu để bầu vào chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ.

Hai là, Về tiêu chuẩn nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư: Việc lựa chọn giới thiệu nhân sự bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung đối với cấp ủy được nêu trong Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong đó cần nhấn mạnh tiêu chuẩn về lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực thực tiễn thể hiện bằng hiệu quả công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; uy tín trong Đảng, trong đơn vị; khả năng đoàn kết, quy tụ; có sức khỏe và phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung… Nhân sự bí thư, phó bí thư chi bộ phải tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, lối sống, uy tín, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, được cán bộ, đảng viên và cán bộ, viên chức, người lao động tín nhiệm. Không cơ cấu vào chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ những đồng chí mà bản thân hoặc vợ (chồng), con (gồm con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu) không gương mẫu hoặc vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước; vi phạm những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm; Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ (theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền trong thời gian không quá 6 tháng đến thời điểm giới thiệu nhân sự); đảm bảo tuổi theo quy định.

leftcenterrightdel
 

Ba là, Về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và độ tuổi: Về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị: Chi ủy viên Chi bộ khóa mới phải có trình độ học vấn, chuyên môn, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp (và tương đương) trở lên, đủ năng lực và sức khỏe để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; Về độ tuổi: Thời điểm tính tuổi tham gia cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 là thời điểm tổ chức đại hội đối với người lần đầu tham gia cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 nói chung phải đủ tuổi tham gia công tác 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn 1 nhiệm kỳ (30 tháng). Cụ thể đối với cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 thì ít nhất nam sinh từ tháng 3/1965, nữ sinh từ tháng 3/1970 trở lại đây; Những đồng chí chi ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ được giới thiệu tái cử cơ bản phải đủ tuổi công tác ít nhất 1/2 nhiệm kỳ (15 tháng) trở lên. Cụ thể đối với cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 thì ít nhất nam sinh từ tháng 01/1964, nữ sinh từ tháng 01/1969 trở lại đây. Riêng chi bộ Khoa Giáo dục quốc phòng ngoài thực hiện theo hướng dẫn còn thực hiện theo hướng dẫn riêng của ngành dọc cấp trên.

Bốn là, Về cơ cấu: Căn cứ tiêu chuẩn nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ cần có cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và Học viện. Căn cứ vào tình hình cụ thể, Đảng ủy có thể chỉ đạo phù hợp, đảm bảo chất lượng, cơ cấu hợp lý, quan tâm đến đối tượng là cán bộ nữ, cán bộ trẻ; có trình độ chuyên môn, có năng lực, uy tín trong đơn vị để đảm bảo tính kế thừa, tạo nguồn cán bộ lâu dài. Phấn đấu trong cấp ủy có cán bộ nam, nữ và cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi); Thực hiện chủ trương cơ cấu nhân sự chi ủy, bí thư chi bộ là lãnh đạo đơn vị, khuyến kích việc gắn nhân sự cấp ủy, nhất là bí thư, phó bí thư chi bộ với người đứng đầu đơn vị nhằm phát huy cao nhất vai trò lãnh đạo của Đảng và sự ổn định, phát triển của đơn vị.

Năm là, Về số lượng bầu chi ủy, bí thư chi bộ: Do Đảng ủy Học viện xem xét quyết định, trong đó, Chi bộ có từ 9 đảng viên chính thức trở lên bầu chi ủy từ 3-5 đồng chí. Chi bộ trực tiếp bầu chi ủy, sau đó bầu bí thư, bầu phó bí thư trong số chi ủy viên; Chi bộ có dưới 09 đảng viên chính thức đại hội chỉ bầu 01 bí thư chi bộ, nếu cần thiết có thể bầu 01 phó Bí thư chi bộ (áp dụng đối với chi bộ có từ 7-9 đảng viên chính thức). Trường hợp Đại hội chi bộ bầu đến lần thứ ba mà không có đồng chí nào đủ số lượng phiếu trúng cử bí thư chi bộ, thì Đảng ủy Học viện căn cứ vào tình hình cụ thể của chi bộ để chỉ định một đồng chí trong số chi ủy viên hoặc đảng viên (nơi không có chi ủy) làm bí thư để điều hành hoạt động của chi bộ.

Ngoài ra, để bảo đảm sự thành công của Đại hội, ngày 05/8/2022 Đảng uỷ đã ban hành Hướng dẫn Số 295 - HD/ĐU về Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2025, sau đó là Thông báo về việc thành lập 04 tổ công tác chỉ đạo Đại hội và phê duyệt lịch đại hội chi bộ.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng đối với đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và người học tại Học viện. Sự chỉ đạo chặt chẽ, sát sao, khoa học, đầy đủ và chi tiết của Đảng uỷ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kì 2022-2023.

Ban CTCT&CTSV