Ngày 04/12/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng kết nối tới các điểm cầu các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị ở Trung ương và các địa phương trên toàn quốc. Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiếp sóng từ đường truyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội và trực tiếp phát tại Hội trường A.

 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các chuyên đề: (i) “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, (ii) “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”, (iii) “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, (iv) “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII.

Nội dung các chuyên đề được quán triệt tại Hội nghị do các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt, tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết này ở địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện, chương trình hành động cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Các Nghị quyết được ban hành tại Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là những vấn đề cốt lõi, có nhiều điểm mới, nội dung quan trọng gắn với các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, các ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tiếp tục thể chế hóa nghị quyết của Đảng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả cao; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi toàn diện, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

 

Tin bài: Nguyễn Thị Lương - TT QHCC&HTSV

Ảnh: Nguyễn Trung Đức - TT QHCC&HTSV