Chiều ngày 22/5, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu giải pháp và cơ chế nhằm điều tiết giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai”

Đề tài “Nghiên cứu giải pháp và cơ chế nhằm điều tiết giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam chủ trì, PGS. TS Trần Trọng Phương làm chủ nhiệm. Đề tài được triển khai trong 2 năm với tổng kinh phí 900 triệu đồng. Phạm vi không gian nghiên cứu thực hiện trên địa bàn thành phố Pleiku, huyện Chư Sê và huyện Đak Đoa. Theo đó, đề tài nghiên cứu các vấn đề liên quan đến thực trạng điều tiết giá trị tăng thêm từ đất từ khi ban hành Luật Đất đai 2013 đến nay. Giá trị khoa học và thực tiễn của đề tài giúp cung cấp cơ sở khoa học cho các cơ quan quản lý trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong việc tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh các vấn đề liên quan đến giá đất, các nguồn thu từ đất, vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…. Từ đó, góp phần tăng nguồn thu từ đất cho ngân sách, đảm bảo lợi ích của người dân có đất bị thu hồi, hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, giúp  Nhà nước quản lý được sự vận động của đất đai./ .

Thanh Vui – Minh Trung

https://gialaitv.vn/