Nhóm sinh viên: Lê Thị Thanh Hương, Lý Minh Lượng, Lường Kim Oanh, Lò Xuân Mạnh, Phan Thị Hồng Hạnh - Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

Chuyển đổi số trong chăn nuôi tại huyện Điện Biên đang là hướng đi mới, tuy nhiên quá trình chuyển đổi số còn nhiều hạn chế. Trên cơ sở đánh giá thực trạng quá trình chuyển đổi số đang diễn ra trong chăn nuôi gia súc trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, nghiên cứu đưa ra nguyên nhân hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế trong quá trình chuyển đổi số trong chăn nuôi gia súc tại huyện Điện Biên trong thời gian tới. Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng để thu thập thông tin sơ cấp. Kết quả chỉ ra rằng quá trình chuyển đổi số trong chăn nuôi gia súc tại huyện Điện Biên mới chỉ xuất hiện ở Hợp tác xã chăn nuôi, trung tâm giống và ở mức thấp. Nguyên nhân hạn chế quá trình này là nhận thức của người sản xuất về chuyển đổi số còn thấp, nguồn lực phục vụ cho chuyển đổi số chưa đầy đủ và chưa xây dựng được hệ thống chính sách hỗ trợ chuyển dổi số trong chăn nuôi. Nghiên cứu đưa ra khuyến nghị cần nâng cao nhận thức của người sản xuất về lợi ích của chuyển đổi kỹ thuật số, đào tạo và hỗ trợ cho người sản xuất về cách sử dụng công nghệ kỹ thuật số, đầu tư vào cơ sở hạ tầng và công nghệ để hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật số và phát triển hệ thống chính sách hỗ trợ chuyển đổi số trong chăn nuôi.