\r\n  

\r\n

\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n Về việc thay đổi thời khóa biểu của các lớp đại học và cao đẳng

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Do số lượng các lớp sinh viên Khóa 57 biến động so với kế hoạch nên thời khóa biểu các lớp Đại học và Cao đẳng của các khóa trong trường có sự thay đổi kể từ ngày 24/09/2012.

\r\n

\r\n Để không ảnh hưởng đến công tác giảng dạy và học tập trong toàn trường, Phòng Đào tạo đại học đã gửi lại thời khóa biểu mới cho các giảng viên qua trợ lý đào tạo các khoa vào ngày 17/09/2012. Các giảng viên và sinh viên các khóa có thể cập nhật sự thay đổi thời khóa biểu tại địa chỉ: http://daotao.hua.edu.vn

\r\n

\r\n Ban Giám hiệu đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa, Phòng Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo đến các thầy cô giáo và sinh viên biết để thực hiện theo nội dung thông báo này.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n KT. HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n Nơi nhận:                                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n - Các khoa;                                                                                                     (đã ký)

\r\n

\r\n - Các lớp sinh viên;                                                               

\r\n

\r\n - Lưu VTHC; ĐTĐH.                                                                        PGS.TS. Đinh Văn Chỉnh                 

\r\n