\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n V/v Chương trình Tập huấn ngành Nông nghiệp và Chăn nuôi tại Mỹ

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n Nhằm tạo điều kiện cho Sinh viên Việt Nam có cơ hội học hỏi và làm việc tại Mỹ, đồng thời nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh và giao lưu văn hoá, Trung tâm Hướng nghiệp & Tư vấn việc làm Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội thông báo để những sinh viên đã hoặc chuẩn bị tốt nghiệp các ngành Nông học, Chăn nuôi có nhu cầu tham dự Chương trình đến đăng ký tại Văn phòng Chương trình tiên tiến khoa Nông học và tới dự buổi Giới thiệu Chương trình Tập huấn ngành Nông nghiệp và Chăn nuôi tại Mỹ.

\r\n

\r\n Thời gian: 8giờ00  Thứ Hai ngày 06/6/2011.

\r\n

\r\n Tại: Phòng Hội thảo - Tầng 1 Nhà Hành chính.

\r\n

\r\n (Thông tin chi tiết về Chương trình – Xem trang tiếp theo)

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n GIÁM ĐỐC

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n (Đã ký)

\r\n

\r\n TS. Nguyễn Thị Mai

\r\n