\r\n THÔNG BÁO LIÊN TỊCH

\r\n

\r\n CỦA BAN GIÁM HIỆU VÀ THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

\r\n

\r\n (V/v Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBVC của  trường năm 2011)

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n                  Kính gửi:        - Thủ trưởng đơn vị;

\r\n

\r\n           - Chủ tịch Công đoàn bộ phận.

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu Cán bộ Viên chức Trường năm 2011 và chương trình công tác năm học 2010 - 2011 của Nhà trường, ngày 13 tháng 5 năm 2011,  PGS.TS. Trần Đức Viên, Hiệu trưởng đã ký kết hợp đồng với TS. Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội về việc khám sức khỏe định kỳ cho CBVC Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội năm 2011.

\r\n

\r\n Với chủ trương của Nhà trường về việc tổ chức khám sức khỏe cho CBVC của trường trong năm nay phải đạt được yêu cầu chất lượng với nhiều nội dung và tiêu chí khám lâm sàng và làm các xét nghiệm cận lâm sàng (có bảng kê chi tiết các nội dung khám kèm theo thông báo này) để đảm bảo cho mỗi CBVC có một bộ hồ sơ sức khỏe cá nhân hoàn chỉnh làm cơ sở cho Nhà trường quản lý và sử dụng CBVC, đồng thời để mỗi CBVC có thể tự chăm lo sức khỏe cho mình theo tư vấn và kết luận của các Giáo sư, Bác sĩ của bệnh viện Bạch Mai ghi trong hồ sơ sức khỏe của mỗi CBVC khi kết thúc đợt khám.

\r\n

\r\n Theo chủ trương đó, Ban Giám hiệu và Thường vụ Công đoàn Trường đề nghị Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch Công đoàn bộ phận thông báo đến từng CBVC trong đơn vị mình sắp xếp công việc và bố trí thời gian để đến khám sức khỏe theo thời gian trong ba ngày: thứ hai (30/5); thứ ba (31/5) và thứ tư (1/6/2011) (có lịch phân công cụ thể về thời gian khám cho từng đơn vị kèm theo thông báo này).

\r\n

\r\n Đề nghị đơn vị và CBVC thực hiện đúng kế hoạch theo thông báo trên. Việc tham gia khám sức khỏe của CBVC được tính vào tiêu chuẩn thi đua của cá nhân và đơn vị, kể cả thi đua chính quyền và công đoàn trong năm học 2010 - 2011./.

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n - Như trên;

\r\n

\r\n -Lưu VT,VPCĐ.

\r\n
\r\n

\r\n TM. BAN GIÁM HIỆU

\r\n

\r\n PHÓ HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n (Đã ký)

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngoan

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n TM. THƯỜNG VỤ CĐ TRƯỜNG

\r\n

\r\n CHỦ TỊCH

\r\n

\r\n (Đã ký)

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n ThS. Vi Văn Năng

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n BỘ Y TẾ

\r\n
\r\n

\r\n BỆNH VIỆN BẠCH MAI

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG KHÁM SỨC KHỎE

\r\n

\r\n (CBVC Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội)

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n STT

\r\n
\r\n

\r\n Nội Dung khám

\r\n
\r\n

\r\n 1.

\r\n
\r\n

\r\n -         Khám lâm sàng bao gồm:

\r\n

\r\n +         Khám Nội

\r\n

\r\n -          Khám Tim, Mạch

\r\n

\r\n -          Khám Hô hấp

\r\n

\r\n -          Khám Tiêu hóa

\r\n

\r\n           +   Tư vấn + Kết luận

\r\n

\r\n -      Khám phụ khoa + Khám vú   (riêng CBVC nữ)

\r\n
\r\n

\r\n 2.

\r\n
\r\n

\r\n Xét nghiệm Hóa Sinh:

\r\n
\r\n

\r\n +         Ure (chức năng thận)

\r\n
\r\n

\r\n +         Glucose (đường máu)

\r\n
\r\n

\r\n +   Axit Uric (chẩn đoán bệnh goutte) (riêng CBVC nam)

\r\n
\r\n

\r\n +         GOT + GPT  (chức năng gan)

\r\n
\r\n

\r\n +         Bộ mỡ máu: Cholesterol; Triglycerid; HDL; LDL

\r\n
\r\n

\r\n 3.

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n Xét nghiệm nước tiểu

\r\n
\r\n

\r\n +         Tổng phân tích nước tiểu

\r\n
\r\n

\r\n 4.

\r\n
\r\n

\r\n Chẩn đoán hình ảnh:

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n +         Chụp tim phổi thẳng

\r\n
\r\n

\r\n +         Siêu âm ổ bụng

\r\n
\r\n

\r\n +         Điện tâm đồ

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n Kế hoạch thời gian khám sức khỏe của các đơn vị
\r\n

\r\n