\r\n                                                              Kính gửi:             Thủ trưởng đơn vị;

\r\n

\r\n                                                                                           BCH Công đoàn bộ phận;

\r\n

\r\n                                                                                           Các thành viên trong đội văn nghệ Trường.

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n Thực hiện công văn số 283/BGDĐT - VP, ngày 19/01/2011, của Bộ Giáo dục và Đào tạo “về việc tổ chức liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ III”; Công văn số 55/ CĐN ngày 30/1/2011 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc Hướng dẫn tổ chức Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ III ngành giáo dục và đào tạo, năm 2011 và theo Quyết định số 33/QĐ-CĐ của Thường vụ Công đoàn trường, ngày 21 tháng 3 năm 2011, về việc thành lập đội văn nghệ của trường tham gia “Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ III”, năm 2011.

\r\n

\r\n Thường vụ BCH Công đoàn Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội thông báo kế hoạch thời gian luyện tập và Hội diễn như sau:

\r\n

\r\n Thời gian luyện tập: 14 giờ 00, các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần (thời gian thực hiện từ ngày 28/3/2011 - ngày 19/4/2011), tại Hội trường 207, Giảng đường Trung tâm.

\r\n

\r\n Thời gian khai mạc Hội diễn: 19 giờ 00 ngày 19/4/ 2011 và Bế mạc ngày 21/4/2011, tại Hội trường lớn Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

\r\n

\r\n Để đảm bảo chất lượng và kết quả dự thi “Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ III” được tốt, Ban Thường vụ Công đoàn trường kính đề nghị Thủ trưởng đơn vị, BCH Công đoàn bộ phận tạo điều kiện và đôn đốc nhắc nhở cán bộ viên chức của đơn vị có tên trong Quyết định số 33/QĐ-CĐ, ngày 21/3/2011 thực hiện nghiêm túc kế hoạch luyện tập và tham gia Hội thi trên.

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n - Như trên;

\r\n

\r\n - Lưu VPCĐT.

\r\n
\r\n

\r\n TM. BAN  THƯỜNG VỤ

\r\n

\r\n CHỦ TỊCH

\r\n

\r\n (đã ký)

\r\n

\r\n ThS. Vi Văn Năng

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n