\r\n  Kính gửi:  - Thủ trưởng các đơn vị

\r\n

\r\n - Ban Chấp hành các Công đoàn bộ phận

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n Thực hiện Thông tư Liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ, ngày 04/2/1998 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và nội dung Hội nghị Cán bộ công chức (CBCC) trong cơ quan; Căn cứ Công văn số 254/CĐN ngày 26/9/2003 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị CBCC trong ngành Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Công văn 2028/CV-TLĐ ngày 05 tháng 12 năm 2006 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Tổ chức Hội nghị CBCC; được sự đồng ý của Đảng uỷ Trường, Nhà trường dự kiến tổ chức Hội nghị Đại biểu CBCC năm học 2010-2011 trong khoảng thời gian từ ngày 22 /12 đến 24/12/2010. Để Hội nghị đạt kết quả tốt, Ban Thường trực CBCC Trường đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phối hợp cùng Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phận đơn vị thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch thời gian sau:

\r\n

\r\n - Mở Hội nghị toàn thể CBCC của đơn vị mình (thời gian từ ngày 03/12 đến ngày 14/12/2010) để thảo luận và đóng góp ý kiến vào Báo cáo Tổng kết năm học 2009-2010 và Phương hướng năm học 2010-2011 của Đơn vị (nếu đơn vị chưa tổ chức Tổng kết năm học);

\r\n

\r\n - Thảo luận và đóng góp ý kiến cho Dự thảo Báo cáo Tổng kết năm học 2009-2010 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2010-2011 của Nhà trường;

\r\n

\r\n - Bầu Đại biểu đi dự Hội nghị CBCC Trường theo số lượng Đại biểu đã phân bổ trong danh sách đính kèm công văn này.

\r\n

\r\n Ban Thường trực CBCC Trường đề nghị Thủ trưởng và BCH Công đoàn bộ phận các đơn vị tổ chức tốt Hội nghị CBCC của đơn vị theo đúng nội dung và kế hoạch thời gian trên. Biên bản Hội nghị CBCC và danh sách Đại biểu của các đơn vị gửi về Ban Thường trực CBCC Trường (Văn phòng Công đoàn Trường và địa chỉ Email: thanhtuyenkng@gmail.com) chậm nhất là ngày 16/12/2010.    

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n Báo cáo công tác tài chính năm 2009, ước thực hiện kế hoạch năm 2010 và dự toán năm 2011

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n  Nơi nhận:

\r\n

\r\n 1. Như trên;

\r\n

\r\n 2. Lưu HC-TH & VPCĐ.

\r\n
\r\n

\r\n TM. BAN THƯỜNG TRỰC CBCC TRƯỜNG

\r\n

\r\n TRƯỞNG BAN

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

\r\n

\r\n Vi Văn Năng

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n