\r\n Theo Nghị quyết của Quốc hội, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2011 – 2016, sẽ được tổ chức vào một thời điểm, tức là gộp chung thành một cuộc bầu cử. Trên tinh thần đó, Ủy ban thưởng vụ quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1018 NQ/UBTVQH12 về việc công bố ngày bầu cử và thành lập Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng  nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 diễn ra vào ngày chủ nhật, 22 tháng 5 năm 2011.

\r\n

\r\n  Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngày hội lớn của 54 dân tộc Việt Nam, ngày mà tất cả công dân Việt Nam đáp ứng các điều kiện luật định thực hiện quyền dân chủ của mình bằng cách bầu ra những đại biểu xứng đáng “vừa hồng, vừa chuyên” để đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Cuộc bầu cử này sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

\r\n

\r\n Theo quy định của Ủy ban nhân dân thị trấn Trâu Quỳ, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội là Đơn vị bầu cử số 9 của thị trấu Trâu Quỳ. Áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp năm 2010 “Mỗi khu vực bỏ phiếu có từ ba trăm đến bốn nghìn cử tri”, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đã thành lập 4 Tổ bầu cử, gồm:

\r\n

\r\n - Tổ bầu cử số 9 (địa điểm: khoa Chăn nuôi – Thú y) gồm cử tri là học sinh, sinh viên các khoa Cơ điện, khoa Thú y, khoa CN&NTTS, khoa CNSH và Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề;

\r\n

\r\n - Tổ bầu cử số 10 (địa điểm: phòng Hội thảo - nhà Hành chính 4 tầng) gồm cử tri là sinh viên các khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn, khoa Nông học;

\r\n

\r\n -Tổ bầu cử số 11 (địa điểm: giảng đường B) gồm cử tri là sinh viên các khoa TN&MT, khoa CNTT, khoa SPNN;

\r\n

\r\n -Tổ bầu cử số 12 (địa điểm: giảng đường D) gồm cử tri là sinh viên các khoa Kế toán và QTKD, khoa CNTP, khoa LLCT&XH và Học viên Sau đại học.

\r\n

\r\n    Ý thức được trách nhiệm công dân trong việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội nêu cao tinh thần làm chủ, tự giác, tích cực tham gia cuộc bầu cử nhằm lựa chọn, bầu ra những người đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.
\r\n

\r\n