HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2022

__________________

Số: 2368 /TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

 

Hà Nội, ngày 09 tháng12 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v tổ chức thi tiếng Anh đầu vào và xét tuyển đào tạo

trình độ thạc sĩ đợt 4 năm 2022

 

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 5005/QĐ-HVN ngày 19/10/2021 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Thông báo tuyển sinh số 619/TB-HVN ngày 08/04/2022 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về thời gian xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2, 3, 4 năm 2022.

Hội đồng tuyển sinh thông báo tới thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 4 năm 2022 về kế hoạch thi tiếng Anh đầu vào và xét tuyển như sau:

1.     Thời gian:         16-18/12/2022

-         Từ 9h00 đến 10h30 ngày 16/12/2022: phổ biến quy chế thi;

-         Từ 12h45 đến 17h00 ngày 16/12/2022: thi kỹ năng Đọc – Viết - Nghe;

-         Từ 7h00 đến 10h30 ngày 17/12/2022: thi kỹ năng Nói;

-         Từ ngày 18/12/2022: Xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ.

2.     Địa điểm: Giảng đường Nguyễn Đăng - Học viện Nông nghiệp Việt Nam -

Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

3.      Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tiếng Anh đầu vào (danh sách đính kèm);

Học viện thông báo tới các thí sinh biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Thí sinh (Website);

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, QLĐT, VKT(5).

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Cường