BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

____________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Số: 12/TB-TCKT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2020


THÔNG BÁO

V/v thu tiền học phí học kỳ 2, năm học 2019 - 2020

đối với học viên cao học (Thông báo bổ sung)

 

Học kì 2, năm học 2019 - 2020, Học viện đã thông báo lịch thu tiền học phí đối với học viên cao học hạn nộp đến hết ngày 31 tháng 03 năm 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 nên lịch học trong học kỳ 2, năm học 2019 – 2019 có sự thay đổi. Lịch thu tiền học phí trong học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 được điều chỉnh như sau:

1. Thời gian học viên nộp tiền vào tài khoản đến 16 giờ ngày 15/05/2020.

2. Nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 03/TB-TCKT ngày 14 tháng 1 năm 2020, học viên cập nhật thông tin tại  địa chỉ:

(http://bantckt.vnua.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=319:2020-01-14-15-47-30&catid=34:thong-bao&Itemid=1).

Đề nghị các khoa chuyên môn, Ban CTCT và CTSV truyền đạt nội dung thông báo này tới toàn thể học viên để thực hiện triển khai theo đúng chủ trương của Học viện.

Nơi nhận

- Các khoa chuyên môn;

- Ban TCKT;

- Ban QLĐT;

- Ban CTCT&CTSV;

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

PGS.TS. Phạm Văn Hùng