\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯƠNG

\r\n

\r\n ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG HÀ NỘI

\r\n
\r\n

\r\n ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

\r\n

\r\n Số: 06 -TB/ĐU

\r\n
\r\n

\r\n Hà Nội, ngày  15  tháng 02  năm 2012

\r\n
\r\n  \r\n  \r\n  \r\n  
\r\n

\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n V/v Triệu tập Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Trường

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Kính gửi:   Các chi bộ trực thuộc

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Căn cứ Quyết định số 33-QĐ/ĐU ngày 13/02/2012 về việc Triệu tập đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2012-2015;

\r\n

\r\n Ban Tổ chức Thông báo triệu tập đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường của chi bộ gồm các đ/c có tên đính kèm sau,

\r\n

\r\n Thời gian:         7h 30. Thứ 2 ngày 27 tháng 02 năm 2012;

\r\n

\r\n Địa điểm:          Hội Trường 207, giảng đường Nguyễn Đăng;

\r\n

\r\n Đề nghị các đồng chí được triệu tập có mặt đầy đủ và đúng giờ.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n TM. ĐẢNG ỦY

\r\n

\r\n BÍ THƯ

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Ghi chú: - Đại biểu cần mang thẻ Đảng đến ĐH để biểu quyết;

\r\n

\r\n - Trang phục công sở:      Nam comple, cavat, áo sáng;                                        (đã ký)

\r\n

\r\n Nữ, áo dài

\r\n

\r\n PGS.TS. Vũ Văn Liết

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n Attachments:
\r\n Download this file (danh_sach_dai_bieu.xls)danh_sach_dai_bieu.xls\r\n [Danh sách đại biểu đại hội Đảng bộ lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2012-2015]\r\n 76 Kb
\r\n
\r\n
\r\n