BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

_________________

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Số: 559/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Kỳ thi “Kiến thức Công nghệ và Khởi nghiệp Sáng tạo VNUA-2024”

(Thông báo số 2)

***

Căn cứ Thông báo số 311/TB-HVN ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc tổ chức Kỳ thi “Kiến thức công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo VNUA-2024” (xem tại đây);

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo về thời gian tổ chức Kỳ thi “Kiến thức công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo VNUA-2024” dành cho học sinh THPT như sau:

1. Đối tượng dự thi

Các thí sinh thuộc đối tượng theo Thông báo số 311/TB-HVN đã đăng ký dự thi theo quy định của Học viện.

Tra cứu danh sách thí sinh đã đăng ký dự thi tại đây:

2. Thời gian, hình thức tham dự tập huấn

Thi sinh tham dự tập huấn trực tuyến (online) qua ứng dụng Zoom Meeting như sau:

19h30-21h30, ngày 08 tháng 4 năm 2024 (Thứ Hai)

Link zoom:

https://zoom.us/j/2883068571?pwd=ODx82Dsy1bWay9ctbhVWCJvMiLULcT.1&omn=91777905352 

(ID cuộc họp: 288 306 8571 Mật mã: 092410)

3. Thời gian, hình thức dự thi chính thức

3.1. Thời gian thi

09h30 – 10h30, ngày 14 tháng 4 năm 2024 (Chủ Nhật)

Lưu ý: Thí sinh online vào Ms Teams (theo tài khoản và mật khẩu đã được Học viện cung cấp) trước thời gian thi 30 phút để cán bộ coi thi điểm danh và kiểm tra đường truyền, thiết bị giám sát.

3.2. Hình thức dự thi

Thí sinh chuẩn bị máy tính, điện thoại có kết nối internet, 02 camera (quay rõ mặt và xung quanh khu vực dự thi) đăng nhập vào ứng dụng MS. Teams và làm bài theo hường dẫn của cán bộ coi thi .

Lưu ý: Để đảm bảo kết quả thi được tốt, thí sinh nên chọn khu vực làm bài thi có đường truyền internet ổn định.

Trên đây là Thông báo về việc tổ chức Kỳ thi “Kiến thức công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo VNUA-2024” của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên hệ:

ü  SĐT: 024.6261.7578 hoặc 0961.926.639 / 0961.926.939

ü  Địa chỉ liên hệ: Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

ü  Website: www.vnua.edu.vnhttp://tuyensinh.vnua.edu.vn

ü  Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinhvnua.edu.vn

 

         

 

Nơi nhận:

- ĐU, BGĐHV (để b/c);

- Các trường THPT (để p/h);

- Các thí sinh dự thi (để t/h);

- NXB HV (website);

- Lưu VT, CTCT&CTSV.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Vũ Ngọc Huyên