BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

__________________

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Số: 971/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Kỳ thi “Kiến thức Công nghệ và Khởi nghiệp Sáng tạo VNUA-2024 – Đợt 2”

(Thông báo số 4)

 

Căn cứ Thông báo số 741/TB-HVN ngày 02 tháng 5 năm 2024 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc tổ chức Kỳ thi “Kiến thức công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo VNUA-2024 – Đợt 2”. (xem tại đây);

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo về thời gian tổ chức Kỳ thi “Kiến thức công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo VNUA-2024 – Đợt 2” dành cho học sinh THPT như sau:

1. Đối tượng dự thi

Các thí sinh thuộc đối tượng theo Thông báo số 741/TB-HVN ngày 02/5/2024 đã đăng ký dự thi theo quy định của Học viện, tra cứu danh sách dự thi tại đây.

 

2. Thời gian và hình thức tập huấn

- Thời gian: 19h30-21h30, ngày 05 tháng 6 năm 2024 (thứ Tư)

- Hình thức tập huấn: Thi sinh tham dự tập huấn trực tuyến (online) qua ứng dụng Zoom Meeting, tại Link zoom:

https://zoom.us/j/9853898897?pwd=WtaYhN3q3C901NGYAjAr1TXIWqbrj5.1&omn=92134667343

3. Thời gian, hình thức dự thi chính thức

3.1. Thời gian thi

09h00 – 11h00, ngày 09 tháng 6 năm 2024 (Chủ Nhật)

Lưu ý: Thí sinh online vào Ms Teams (theo tài khoản và mật khẩu đã được Học viện cung cấp) trước thời gian thi 30 phút để cán bộ coi thi điểm danh và kiểm tra đường truyền, thiết bị giám sát.

3.2. Hình thức dự thi

Thí sinh chuẩn bị máy tính, điện thoại có kết nối internet, 02 camera (quay rõ mặt và xung quanh khu vực dự thi) đăng nhập vào ứng dụng MS. Teams và làm bài theo hường dẫn của cán bộ coi thi .

Lưu ý: Để đảm bảo kết quả thi được tốt, thí sinh nên chọn khu vực làm bài thi có đường truyền internet ổn định.

Trên đây là Thông báo về việc tổ chức Kỳ thi “Kiến thức công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo VNUA-2024 – Đợt 2” của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Chi tiết xin vui lòng liên hệ:

§ SĐT: 024.6261.7578 hoặc 0961.926.639/0961.926.939

§ Website: www.vnua.edu.vn; http://tuyensinh.vnua.edu.vn

§ Facebook: www.facebook.com/tuyensinhvnua.edu.vn

Trân trọng thông báo!

         

 

Nơi nhận:

- BGĐ HV (để b/c);

- Các thí sinh dự thi (để t/h);

- NXB HV (website);

- Lưu VT, CTCT&CTSV.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

GS.TS. Phạm Văn Cường