BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

___________________

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

_____________________________

Số: 1031/HVN-TCKT

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2022

                             

THÔNG BÁO

V/v bổ sung thời hạn thu tiền học phí Đợt 2, học kì II, năm học 2021-2022

 (Thông báo lần 3)

Theo các Thông báo số 695/HVN-TCKT ngày 25/04/2022 và số 854/HVN-TCKT ngày 20/05/2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) về việc thông báo lịch thu tiền học phí Đợt 2, Học kì II, năm học 2021-2022, thời hạn nộp học phí là đến 16 giờ 00 ngày 31/05/2022; Thông báo số 956/HVN-TCKT ngày 02/06/2022, gia hạn thời gian thu tiền học phí đến 16 giờ 00 ngày 10/06/2022. Tuy nhiên, đến hết thời hạn nộp học phí, vẫn còn một số sinh viên và học viên cao học chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí.

Trên cơ sở xem xét điều kiện, hoàn cảnh của các sinh viên và học viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí, Học viện thông báo bổ sung thời hạn thu tiền học phí Đợt 2, Học kì II, năm học 2021-2022 như sau:

- Sinh viên và học viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân (tài khoản thu học phí tại ngân hàng Vietinbank) đến 16 giờ 00 ngày 15/06/2022. Sau thời gian trên, sinh viên và học viên chưa hoàn thành học phí sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần đối với những học phần có lịch thi từ 20/06/2022, không được đăng ký học phần học kì tiếp theo.

- Học viện sẽ tổ chức thu lần duy nhất còn lại vào lúc 16 giờ 00 ngày 23/06/2022 (thứ 5).

+ Những sinh viên và học viên hoàn thành nghĩa vụ học phí Đợt 2, Học kì II, năm học 2021-2022 trong lần thu bổ sung này chỉ được dự thi kết thúc học phần đối với những học phần có lịch thi từ ngày 24/06/2022 (không được dự thi kết thúc các học phần có lịch thi trước ngày 24/06/2022), được đăng ký các học phần ở học kì tiếp theo.

+ Đối với những sinh viên và học viên không hoàn thành nghĩa vụ học phí Đợt 2, Học kì II, năm học 2021-2022 trong lần thu bổ sung này sẽ không được đăng ký các học phần ở học kì tiếp theo.

Sinh viên và học viên xem chi tiết cách thức và quy định nộp tiền vào tài khoản cá nhân trong Thông báo số 695/HVN-TCKT ngày 25/04/2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (được đăng tải tại: http://tckt.vnua.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=396:2022-04-25-01-43-21&catid=34:thong-bao&Itemid=1

Học viện Nông nghiệp Việt Nam trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- SV, HV chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí (để thực hiện);

- Giám đốc và Phó GĐ PVC (để b/c);

- Trưởng các Khoa, Ban QLĐT, CTCT&CTSV;

- BT Đoàn TN; CT Hội SV Học viện;

- Lưu VT, TCKT (NTTD).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TC&KT

 

Trần Quang Trung

(Đã ký)