HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 31/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v Khóa học đặc biệt về Khoa học Tài nguyên và Thực phẩm quốc tế

(Special Course in International Food and Resource Science)

- ĐH Kagoshima, Nhật Bản

Đại học Kagoshima – Nhật Bản thông báo cấp học bổng tuyển sinh Khóa học đặc biệt về Khoa học tài nguyên và thực phẩm quốc tế (Special Course in International Food and Resources Science).

1. Số lượng sinh viên: 22 (trên toàn cầu) bao gồm sinh viên nông nghiệp (12), sinh viên thủy sản (10).

2. Mục tiêu khóa học: Nuôi dưỡng nguồn nhân lực sẽ tham gia giải quyết các vấn đề an ninh lương thực toàn cầu.

3. Nội dung khóa học:

            - Cung cấp kiến thức chuyên ngành về các vấn đề thực phẩm quốc tế và phát triển kiến thức đo thông qua đào tạo tổng quát;

            - Thực hành tiếng Anh và tăng cường hiểu biết về các nền văn hóa khác nhau;

            - Tăng cường ý thức đóng góp cho cộng đồng và ý tưởng giải quyết các vấn đề an ninh lương thực toàn cầu;

            - Phù hợp với sinh viên có kiến thức về nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản sẽ học tập cùng nhau và đạt được góc nhìn toàn diện và đa chiều.

4. Hỗ trợ kinh phí: Học bổng MEXT của Chính phủ Nhật Bản (thông qua ĐH Kagoshima) hoặc nguồn học bổng khác (do ứng viên tự tìm kiếm).

5. Thời hạn dự tuyển: Đầu tháng 12/2022.

7. Thông tin chương trình: http://ace1.agri.kagoshima‐u.ac.jp/ifrs/index.html.

8. Thông tin liên hệ: Prof. HASHIMOTO Fumio,PhD,  Dean of Faculty of Agriculture,Kagoshima University, 1-21-24 Korimoto, Kagoshima 890-0065, Japan.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên quan tâm đăng ký tham gia./.

Tệp đính kèm

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Việt Long