BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

____________________

Số :88 /TB-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2021

 

 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả thi và công nhận đạt chuẩn tiếng Anh đầu ra

cho sinh viên và học viên đợt thi tháng 4 năm 2021

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả thi và công nhận đạt chuẩn tiếng Anh đầu ra cho sinh viên và học viên đợt thi tháng 4 năm 2021:

1.   Kết quả thi và công nhận đạt chuẩn đầu ra cho sinh viên chương trình tiến tiến khóa 58, 59 (tra cứu tại đây).

2.   Kết quả thi và công nhận đạt chuẩn đầu ra cho học viên cao học khóa 29 đợt 1 trở về trước (tra cứu tại đây)

Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên và học viên dự thi, Ban Quản lý đào tạo nhận đơn phúc khảo (mẫu đính kèm) có xác nhận đã đóng lệ phí phúc khảo của Ban Tài chính và Kế toán trước 17h00 ngày 19/05/2021 (không thu đơn vào ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ bù theo lịch của nhà nước).

Sinh viên/học viên nộp lệ phí phúc khảo (150.000 vnđ/ sinh viên, học viên ) về Ban Tài chính và Kế toán, phòng 108 – tầng 1, Nhà Hành chính.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo để sinh viên và học viên biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Học viên dự thi;

- Lưu: VT, QLĐT, NPD (2).

TL. GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG BAN QLĐT

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

(đã ký)

 

 

PGS.TS. Phan Xuân Hảo