HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2022

____________________

Số : 2445 /TB-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2022

 

THÔNG BÁO 

Kết quả thi tiếng Anh đầu vào và danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 4 năm 2022

Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 thông báo kết quả thi tiếng Anh đầu vào (danh sách đính kèm) và danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 4 năm 2022 (danh sách đính kèm).

Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh dự thi, Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh nhận đơn phúc khảo (mẫu đính kèm) có xác nhận đã đóng lệ phí phúc khảo của Ban Tài chính và Kế toán trước 11h00 ngày 27/12/2022 (không thu đơn vào ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ bù theo lịch của nhà nước).

Thí sinh nộp lệ phí phúc khảo (200.000 vnđ/ học viên) về Ban Tài chính và Kế toán, phòng 108 – tầng 1, Nhà Hành chính.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo để học viên biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Học viên dự thi;

- Lưu: VT, QLĐT, VKT (2).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

GS.TS. Phạm Văn Cường