ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

*

Số 125-TB/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v cung cấp email phục vụ thiết lập tài khoản MS Teams cho lớp online học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, các đề án của Đảng ủy Khối khóa III

 

Căn cứ Kế hoạch số 117-KH/ĐU ngày 03/6/2021 của Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần lần thứ XIII của Đảng, 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII, các đề án của Đảng ủy Khối khóa III.

Thực hiện thông báo số 122-TB/ĐU về kế hoạch học tập Nghị quyết Đại hội lần lần thứ XIII của Đảng, 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII, các đề án của Đảng ủy Khối khóa III.

Thực hiện Chỉ thị của Chính phủ về phòng chống dịch Covid 19, để đảm bảo công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị bằng hình thức online được thuận lợi và chính xác, Đảng ủy đề nghị Chi ủy các Chi bộ tổng hợp và cung cấp cho Ban Tuyên giáo Đảng ủy địa chỉ Email của toàn thể đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý của đơn vị, tổ chức mình quản lý (theo mẫu danh sách gủi kèm) và gửi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy thông qua hòm thư vpdanguy@vnua.edu.vn trước 15 giờ ngày 10/6/2021.

* Lưu ý: Địa chỉ Email là Email đã đăng ký tài khoản MS Team rồi. Đảng viên là sinh viên cần cung cấp mã sinh viên. Trường hợp đảng viên là viên chức, người lao động chưa hoặc không có tài khoản MS Team và sinh viên đã ra trường, Bí thư chi bộ ghi rõ là không có tài khoản MS Team hoặc đã ra trường vào cột Email để Ban tổ chức xin cấp tài khoản tạm thời cho đảng viên tham dự.

Chi bộ lấy danh sách đảng viên của Chi bộ mình trong file danh sách VPĐU đã gửi và bổ sung thêm danh sách (nếu có) đảm bảo đủ thành phần tham dự theo thông báo 122-TB/ĐU ngày 06/6/2021 sau đó cập nhật thông tin tài khoản MS Team để BTC lập nhóm học.

Đảng ủy yêu cầu Bí thư các chi bộ, Trưởng các đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong Học viện thông báo, quán triệt đến toàn thể đảng viên, viên chức thuộc thành phần tham dự thực hiện nghiêm thông báo này./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực ĐUK, BTG ĐUK; (để b/c)

- BCH ĐBHV; (để chỉ đạo)

- BTG ĐU, CUCB, các Ban ĐU; (để thực hiện)

-Lưu VPĐU;

 

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ