ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

*

Số 122-TB/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2021

 

THÔNG BÁO

kế hoạch tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, các đề án của Đảng ủy Khối khóa III

 

Căn cứ Kế hoạch số 25-KH/ĐUK ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Đảng ủy Khối về "Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII và các đề án của Đảng ủy Khối khóa III”;

Thực hiện Kế hoạch số 117-KH/ĐU ngày 03/6/2021 của Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần lần thứ XIII của Đảng, 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII, các đề án của Đảng ủy Khối khóa III.

Đảng ủy Học viện thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị như sau:

1. Đối tượng, thời gian, địa điểm.

* Đối tượng: Toàn thể cán bộ lãnh đạo quản lý và đảng viên của Học viện.

* Thời gian – địa điểm:

- Thời gian học tập ½ ngày (buổi sáng thứ 3 ngày 22 tháng 6 năm 2021);

- Tổ chức Học tập trung tại Hội trường A (Nguyễn Đăng 207) kết hợp học online

 2. Phương thức tổ chức Hội nghị

- Hình thức tổ chức: Kết hợp học tập trung và online để phòng chống dịch COVID-19. Trong đó:

- Học tập trung tại HTA: Thành phần gồm các đồng chí Đảng ủy viên, Lãnh đạo Học viện, Chi uỷ chi bộ, Trưởng các đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc Học viện (bao gồm trưởng đơn vị không phải là đảng viên).

- Học online trên nền tảng Ms Team: thành phần gồm toàn thể đảng viên và lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện được chia thành 3 lớp: 1 lớp đảng viên và cán bộ lãnh đạo Khối các khoa; 1 lớp đảng viên các Ban, Viện, Trung tâm, Công ty, NXB… và BCH các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn TN, Hội sinh viên Học viện; 1 lớp đảng viên là sinh viên. 

- Làm bài thu hoạch: Làm bài trắc nghiệm trực tiếp trong 25 phút vào cuối buổi học nghị quyết.

- Phương thức đánh giá đối với Đảng viên: thông qua việc điểm danh và làm bài thu hoạch bằng hình thức trắc nghiệm trực tiếp trong 25 phút.

- Tài liệu học tâp Nghị quyết: đại diện cấp ủy đến nhận tài liệu học tập Nghị quyết tại phòng 101 nhà B vào ngày 9 /6/2021 (Cả ngày);

Đảng ủy yêu cầu Bí thư các chi bộ, Trưởng các đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong Học viện thông báo, quán triệt đến toàn thể đảng viên, viên chức thuộc thành phần tham dự thực hiện nghiêm thông báo này./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực ĐUK, BTG ĐUK; (để b/c)

- BCH ĐBHV; (để chỉ đạo)

- BTG ĐU, CUCB, các Ban ĐU; (để thực hiện)

-Lưu VPĐU;

 

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

Đã ký

 

 

Vũ Ngọc Huyên

 

 

Kế hoạch Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, các đề án của Đảng ủy Khối khóa III và các Chương trình hành động của Đảng ủy Học viện khóa XXX