BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

___________________

Số:841/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2022

                                                                               

THÔNG BÁO

V/v công bố kết quả Cuộc thi Ý tưởng “Sáng tạo khởi nghiệp VNUA 2022”

Căn cứ Kế hoạch số 748/KH-HVN ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Học viện về việc tổ chức Cuộc thi Ý tưởng “Sáng tạo khởi nghiệp VNUA 2022” dành cho học sinh Trung học phổ thông;

Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng giám khảo chấm các ý tưởng tham dự;

Học viện Nông nghiệp Việt Nam trân trọng thông báo kết quả Cuộc thi Ý tưởng “Sáng tạo khởi nghiệp VNUA 2022” với các giải thưởng dành cho các học sinh có ý tưởng xuất sắc và lãnh đạo Trường THPT vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai Cuộc thi (có danh sách kèm theo).

Học viện xin được chúc mừng các học sinh và Trường THPT đã xuất sắc đạt giải. Chương trình trao giải sẽ được tổ chức trong các Hội thảo trực tuyến “Hành trình khởi nghiệp từ Trung học phổ thông” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Ban Công tác chính trị & Công tác sinh viên, Phòng 101, Nhà hành chính (SĐT: 024.6261.7528) trước 17h ngày 20 tháng 05 năm 2022.

 

Nơi nhận:

- ĐU-BGĐ HV (để b/cáo);

- BGH, HS các Trường THPT (để t/hiện);

- NXB HV (đăng website);

- Lưu VT, CTCT&CTSV, dthuan(02);

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Văn Cường