BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

__________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2019

 

THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Dương với đề tài: “Nghiên cứu giải pháp kiểm soát chất cấm nhóm Beta Agonist (Clenbuterol, Salbutamol, Ractopamine) trong chăn nuôi lợn”

Chuyên ngành: Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi

Mã số: 9 62 01 07

Dưới dự hướng dẫn của:

GS.TS. Vũ Duy Giảng

PGS.TS. Phạm Kim Đăng

Thời gian: 8h 30' ngày 26 tháng 01 năm 2019
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

PHÓ TRƯỞNG BAN PHỤ TRÁCH BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

TS. Nguyễn Viết Đăng