ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

*

Số 318-KH/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Hà Nội, ngày22 tháng 11 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với

tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021

------------

 

Căn cứ Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về việc “kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”;

Căn cứ Công văn số 236-CV/TU ngày 02/11/2021 của Thành ủy Hà Nội “Về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021”.

Thực hiện Công văn số 1611-CV/ĐUK ngày 11/11/2021 của Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội “Về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021”; Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam ban hành Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2021 trong Đảng bộ Học viện như sau:

 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm để Đảng ủy Học viện, Chi ủy chi bộ, tập thể lãnh đạo các đơn vị và từng cá nhân đảng viên tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; đồng thời là căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên và chất lượng đội ngũ cán bộ.

2. Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; phải nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" để sửa chữa, khắc phục; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, Học viện.

3. Đảng ủy, Chi ủy chi bộ, lãnh đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội và từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và Đảng ủy viên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo đảm khách quan, toàn diện, thực chất.

 

B. NỘI DUNG

I. KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH

1. Đối tượng kiểm điểm

1.1. Tập thể

- Ban Chấp hành Đảng bộ (hay Đảng ủy);

- Chi ủy các chi bộ trực thuộc đảng bộ.

1.2. Cá nhân

- Đảng viên: Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng). Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy thì vẫn phải kiểm điểm.

- Cá nhân lãnh đạo, quản lý: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ (hay đảng ủy viên); chi ủy viên các chi bộ trực thuộc; bí thư, phó bí thư chi bộ (đối với chi bộ không cơ cấu chi ủy).

2. Nơi kiểm điểm

2.1. Đối với tập thể

Tập thể Đảng ủy thực hiện kiểm điểm ở Hội nghị Đảng ủy.

Tập thể Chi ủy chi bộ thực hiện kiểm điểm ở Hội nghị Chi ủy Chi bộ.

Kết hợp kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý của đơn vị với kiểm điểm cấp ủy chi bộ của đơn vị (nếu các thành viên lãnh đạo đều trong cấp ủy).

2.2. Đối với cá nhân

- Đảng viên kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt.

- Đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ngoài kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt, còn thực hiện kiểm điểm như sau:

+ Đảng ủy viên kiểm điểm trước tập thể Đảng ủy; chi ủy chi bộ kiểm điểm trước tập thể Chi ủy;

+ Các đồng chí là bí thư, phó bí thư chi bộ không cơ cấu chi ủy kiểm điểm trước tập thể chi bộ.

3. Nội dung kiểm điểm

3.1. Đối với tập thể lãnh đạo, quản lý

- Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên.

- Kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm của đơn vị; các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng ủy giao, được lượng hóa bằng sản phẩm (nếu có).

- Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc.

- Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng.

- Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước.

- Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

Khi kiểm điểm phải làm rõ trách nhiệm của tập thể và mỗi thành viên, nhất là người đứng đầu trong từng hạn chế, khuyết điểm của tập thể và đề ra biện pháp khắc phục có tính khả thi.

3.2. Đối với đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý

a) Kiểm điểm đảng viên

- Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc:

+ Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để củng cố lập trường tư tưởng vững vàng, nâng cao bản lĩnh chính trị.

+ Phẩm chất, đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị, nhà trường và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

+ Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị, nhà trường; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; trách nhiệm nêu gương của đảng viên; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú.

+ Tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

+ Liên hệ 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ:

+ Việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, quyền hạn và trách nhiệm đối với các chức vụ công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể) theo quy định.

+ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

+ Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

- Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

- Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước.

- Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

 Đối với đảng viên là công chức, viên chức và những người khác hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Khi kiểm điểm cần đi sâu làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân.

b) Kiểm điểm cán bộ lãnh đạo, quản lý

Ngoài những nội dung nêu tại khoản a) trên đây, việc kiểm điểm đối với Đảng ủy viên thực hiện theo Quyết định 2406-QĐ/DUK ngày 31/3/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và căn cứ đặc thù loại hình, thực hiện kiểm điểm, đánh giá phù hợp theo tinh thần Quyết định số 2898-QĐ/TU ngày 08/11/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy.

4. Các bước tiến hành kiểm điểm

4.1. Chuẩn bị kiểm điểm

a) Chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân

- Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo đơn vị trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể theo Mẫu 01 và lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của cấp có thẩm quyền. Dự thảo báo cáo kiểm điểm gửi trước cho các thành viên tham gia hội nghị kiểm điểm ít nhất 03 ngày làm việc.

- Mỗi cá nhân làm một bản tự kiểm điểm theo Mẫu 02.

b) Gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân

- Ban Chấp hành Đảng bộ gợi ý nội dung cần kiểm điểm sâu đối với tập thể, cá nhân các chi bộ trực thuộc (nếu xét thấy cần) bằng văn bản.

- Ban tổ chức Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Đảng ủy về những tập thể, cá nhân cần gợi ý và nội dung kiểm điểm.

4.2. Tổ chức kiểm điểm

- Kiểm điểm đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm được tiến hành vào dịp cuối năm. Kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau; người đứng đầu trước, cấp phó và các thành viên sau; lấy kết quả kiểm điểm tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Đảng ủy, Chi bộ thực hiện kiểm điểm sau khi các tập thể lãnh đạo, quản lý của chính quyền, chuyên môn, đoàn thể đã hoàn thành kiểm điểm. Những chi bộ có tổ đảng thì có thể kiểm điểm đảng viên ở tổ đảng, sau đó tổ đảng báo cáo kết quả với chi bộ. Chi bộ sẽ họp, xem xét, cho ý kiến và bỏ phiếu thông qua.

- Chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ báo cáo lịch tổ chức Hội nghị kiểm điểm với Đảng ủy thông qua văn phòng Đảng ủy (trước 2-3 ngày, kèm theo báo cáo kiểm điểm của tập thể chi bộ) để Ban Thường vụ Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công phụ trách, theo dõi đơn vị bố trí tham dự hội nghị kiểm điểm với các chi bộ.

- Người đứng đầu hoặc người được ủy quyền trình bày báo cáo kiểm điểm của tập thể; từng thành viên trong tập thể tham gia góp ý và làm rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân đối với những ưu, khuyết điểm của tập thể. Người đứng đầu tổng hợp, kết luận từng nội dung tiếp thu để hoàn thiện báo cáo.

- Cá nhân trình bày bản tự kiểm điểm; từng thành viên trong tập thể góp ý, phê bình; người chủ trì kết luận những ưu, khuyết điểm của từng cá nhân; cá nhân tiếp thu, hoàn thiện bản tự kiểm điểm. Khi kiểm điểm người đứng đầu thì phân công đồng chí cấp phó chủ trì. Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở nơi nào thực hiện kiểm điểm sâu về chức trách, nhiệm vụ được giao ở nơi đó, ở chi bộ tập trung kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

- Thời gian tổ chức kiểm điểm của tập thể, cá nhân Đảng ủy Học viện tối thiểu từ 01 ngày và của tập thể, cá nhân Chi ủy các chi bộ trực thuộc tối thiểu từ 1/2 ngày. Những nơi được Đảng ủy Học viện gợi ý kiểm điểm sâu thực hiện kiểm điểm thêm tối thiểu 1/2 ngày; đảm bảo kiểm điểm nghiêm túc, chất lượng, đạt mục đích, yêu cầu đã đề ra.

II. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm được thực hiện trên cơ sở kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tiến hành ngay sau khi kết thúc kiểm điểm.

1. Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng

1.1. Đối tượng

- Đảng bộ Học viện;

- Chi bộ trực thuộc đảng bộ

1.2. Tiêu chí đánh giá

- Đối với Đảng bộ Học viện: Thực hiện theo Quyết định số 2406-QĐ/ĐUK, ngày 31/5/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối “Về việc ban hành Quy định tạm thời đánh giá, phân loại chất lượng hằng năm đối với đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

- Đối với chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện: Thực hiện đánh giá, xếp loại theo Quyết định số 2406-QĐ/ĐUK, ngày 31/5/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối “Về việc ban hành Quy định tạm thời đánh giá, phân loại chất lượng hằng năm đối với đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội”.

1.3. Tiêu chuẩn các mức chất lượng

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Là đảng bộ (chi bộ) có nhiều thành tích nổi bật, có đổi mới sáng tạo; khẳng định vị thế, vai trò hàng đầu, điển hình để các tổ chức đảng khác học tập, noi theo.

- Các tiêu chí[1]; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao[2], đặc biệt tập trung vào các nhiệm vụ: tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế ...[3] đều đánh giá đạt cấp độ "Xuất sắc", những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ "Tốt" trở lên.

- Đối với đảng bộ phải có 100% chi bộ trực thuộc được xếp loại chất lượng “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có từ 80% chi bộ được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Đối với chi bộ phải có 100% đảng viên được xếp loại chất lượng “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có từ 80% được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

- Chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp được xếp loại chất lượng "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên.

Đảng ủy xem xét, quyết định số lượng chi bộ được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" nhưng không vượt quá 20% số chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ".

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Các tiêu chí; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, đặc biệt tập trung vào các nhiệm vụ: tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế ... đều đánh giá đạt cấp độ "Tốt" trở lên, những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ "Trung bình" trở lên.

- Đối với đảng bộ phải có 100% số tổ chức đảng trực thuộc được xếp loại chất lượng “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có từ 50% được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Đối với chi bộ phải có 100% đảng viên được xếp loại chất lượng "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên, trong đó có từ 50% đảng viên được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

- Chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp được xếp loại chất lượng "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên.

c) Hoàn thành nhiệm vụ

- Các tiêu chí; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, đặc biệt tập trung vào các nhiệm vụ: tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế ... đều đánh giá đạt cấp độ "Trung bình" trở lên.

- Đảng bộ, Chi bộ không bị xử lý kỷ luật (trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật nhưng tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).

d) Không hoàn thành nhiệm vụ

Là đảng bộ (chi bộ) không đạt mức "Hoàn thành nhiệm vụ" hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

- Chỉ hoàn thành dưới 50% số chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao … (trừ trường hợp bất khả kháng) hoặc các chương trình, kế hoạch về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của đảng bộ (chi bộ) ở mức kém.

- Đảng bộ có từ 02 có tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp xếp loại chất lượng “Không hoàn thành nhiệm vụ”. Chi bộ có 01 tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp xếp loại chất lượng “Không hoàn thành nhiệm vụ”

- Tổ chức đảng bị xử lý kỷ luật.

- Đảng bộ có trên 20% số chi bộ trực thuộc xếp loại "Không hoàn thành nhiệm vụ", chi bộ có trên 20% số đảng viên xếp loại "Không hoàn thành nhiệm vụ".

1.4. Trách nhiệm, thẩm quyền

a) Đối với đánh giá, xếp loại Đảng bộ Học viện

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chủ trì tổ chức thực hiện và xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng bộ Học viện.

b) Đối với đánh giá, xếp loại chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện

- Đảng ủy Học viện chủ trì tổ chức thực hiện và xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ trực thuộc.

1.5. Cách thức thực hiện 

Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Căn cứ 4 cấp độ (xuất sắc, tốt, trung bình, kém) của từng tiêu chí đánh giá đã được quy định, Chi ủy chi bộ báo báo trước Hội nghị chi bộ và thực hiện đánh giá, xếp loại Đảng bộ, chi bộ theo trình tự như sau:

- Ban Thường vụ Đảng ủy[4], Chi ủy (Bí thư) chi bộ [5] làm báo báo kiểm điểm của tập thể Đảng ủy, Chi ủy

- Phân tích kết quả đạt được để tự xếp loại theo từng tiêu chí đánh giá ở các cấp độ "Xuất sắc" hoặc "Tốt" hoặc "Trung bình" hoặc "Kém" vào ô tương ứng trong Mẫu 01.

- Đảng ủy, Chi ủy (Bí thư) chi bộ tổ chức Hội nghị kiểm điểm, căn cứ kết quả tự đánh giá trong Mẫu 01, hội nghị Đảng ủy (chi bộ) thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín để xác định mức xếp loại chất lượng  đảng bộ, chi bộ vào 01 trong 04 mức (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ) báo cáo cấp ủy cấp trên.

Bước 2: Các chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng

- Đối với đánh giá, xếp loại Đảng bộ Học viện: Sau Hội nghị Đảng ủy, Ban tổ chức Đảng ủy tổng hợp kết quả tự đánh giá của Đảng bộ Học viện, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà nội. Ban tổ chức Đảng ủy Khối thẩm định kết quả, triển khai gửi lấy ý kiến đánh giá, xếp loại của các chủ thể liên quan là các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối như: Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Đảng ủy Khối.

- Đối với đánh giá, xếp loại các Chi bộ trực thuộc:

Sau Hội nghị kiểm điểm của Chi bộ, Chi ủy (Bí thư) chi bộ tổng hợp kết quả tự đánh giá của Chi bộ, báo cáo Đảng ủy Học viện thông qua Văn phòng Đảng ủy. Ban tổ chức Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy tổng hợp, thẩm định kết quả, triển khai gửi lấy ý kiến đánh giá, xếp loại của các chủ thể liên quan là các đơn vị chức năng  như: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Ban Tổ chức cán bộ, Ban Khoa học công nghệ, Ban Quản lý đào tạo, Ban Tài chính - Kế toán và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên[6].

Bước 3: Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng

- Đối với đánh giá, xếp loại Đảng bộ Học viện: Ban Tổ chức Đảng ủy Khối có thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp, thẩm định kết quả tự đánh giá và kết quả tham gia đánh giá của các chủ thể để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, quyết định xếp loại chất lượng.

- Đối với đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng: Ban Tổ chức Đảng ủy phối hợp với Văn phòng Đảng ủy tổng hợp, thẩm định kết quả tự đánh giá của các chi bộ trực thuộc và kết quả tham gia đánh giá của các chủ thể[7] để báo cáo Đảng ủy Học viện xem xét, quyết định xếp loại chất lượng.

2. Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

2.1. Đối tượng

Đảng viên trong toàn Đảng bộ (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng). Đối với đảng ủy viên, chi ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy vẫn phải đánh giá, xếp loại chất lượng.

2.2. Tiêu chí đánh giá

a) Về tư tưởng chính trị; phẩm chất, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc

- Tư tưởng chính trị: Trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

- Phẩm chất, đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị, nhà trường và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

- Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú; trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

- Tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

- Kết quả đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cá nhân (nếu có). 

b) Về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm. Đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức cần làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân…

- Kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp; kết quả đánh giá tín nhiệm định kỳ (nếu có);

c) Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm;

d) Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước;

đ) Kết quả kiểm điểm theo gợi ý của cấp có thẩm quyền (nếu có).

2.3. Tiêu chuẩn các mức chất lượng

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Là đảng viên thực sự tiêu biểu về năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn đi đầu về đổi mới sáng tạo, có sản phẩm cụ thể lượng hóa được, có nhiều thành tích nổi bật trong công tác được các đảng viên khác học tập, noi theo.

- Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đều đánh giá đạt cấp độ "Xuất sắc"; các tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ "Tốt" trở lên.

- Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chứcHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Riêng đối với cán bộ, công chức, lao động hợp đồng tại Học viện cần đánh giá thêm: không có tháng nào trong năm xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ" theo Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16/5/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về việc ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”.   

Đảng ủy xem xét, quyết định số lượng đảng viên được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt quá 20% số đảng viên được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trong từng chi bộ trực thuộc.

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đều đánh giá đạt cấp độ "Tốt" trở lên; những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ "Trung bình" trở lên.

- Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên.

Riêng đối với cán bộ, công chức, lao động hợp đồng tại Học viện không có tháng nào trong năm xếp loại “Không hoàn thành tốt nhiệm vụ" theo Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16/5/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về việc ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”.  

c) Hoàn thành nhiệm vụ

- Các tiêu chí cơ bản được đánh giá đạt cấp độ "Trung bình" trở lên.

- Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên.

d) Không hoàn thành nhiệm vụ

Là đảng viên không đạt mức "Hoàn thành nhiệm vụ" hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

- Cấp có thẩm quyền kết luận đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

- Chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

- Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức xếp loại ở mức "Không hoàn thành nhiệm vụ".

- Đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại).

2.4. Trách nhiệm, thẩm quyền

- Từng đảng viên tự đánh giá, xếp loại chất lượng và báo cáo trước Hội nghị kiểm điểm ở chi bộ.

- Chi bộ chủ trì, tổ chức họp xem xét, đánh giá, cho ý kiến và biểu quyết đề xuất mức xếp loại chất lượng đảng viên mtrong chi bộ.

- Đảng ủy Học viện chủ trì tổ chức thực hiện và xem xét, quyết định mức xếp loại chất lượng đảng viên.

2.5. Cách thức thực hiện

Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Căn cứ các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng được quy định cụ thể cho từng đối tượng, đảng viên tự phân tích chất lượng (xác định cấp độ "Xuất sắc", "Tốt", "Trung bình", "Kém" cho từng tiêu chí đánh giá cụ thể) và xem xét, tự nhận mức chất lượng theo Mẫu 02; báo cáo trước chi bộ trong cuộc họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm.

Bước 2: Quyết định xếp loại chất lượng đối với đảng viên

- Chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) tổng hợp kết quả tự kiểm điểm, đánh giá chất lượng và xếp loại của đảng viên và ý kiến nhận xét của chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú để đề xuất mức xếp loại của từng đảng viên. Chi bộ tổ chức cuộc họp kiểm điểm, tiến hành thảo luận và toàn thể đảng viên (chính thức) trong chi bộ bỏ phiếu đề xuất mức xếp loại đối với từng đảng viên của chi bộ; sau đó tổng hợp, báo cáo kết quả đề xuất mức xếp loại chất lượng đảng viên của chi bộ với Đảng ủy.

- Ban Tổ chức Đảng ủy phối hợp với Văn phòng Đảng ủy gửi kết quả đánh giá của các chi bộ đến các chủ thể lấy ý kiến trong vòng 2 ngày làm việc sau đó tổng hợp ý kiến của các chủ thể, kết quả tự đánh giá của đảng viên và mức đề xuất của Chi bộ báo cáo Đảng ủy xem xét quyết định xếp loại chất lượng đảng viên. 

3. Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý

3.1. Đối tượng

- Tập thể Đảng ủy Học viện;

- Tập thể các Ban của Đảng ủy

- Tập thể Chi ủy chi bộ trực thuộc.

3.2. Khung tiêu chí đánh giá

a) Về xây dựng tập thể lãnh đạo, quản lý

- Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; quy chế làm việc; xây dựng đoàn kết nội bộ.

- Trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

b) Về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm

- Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

- Việc cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt và được lượng hóa bằng sản phẩm (nếu có).

- Kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp.

c) Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra

3.3. Khung tiêu chuẩn các mức chất lượng

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Là tập thể đoàn kết, có phẩm chất, năng lực, uy tín, khẳng định rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Học viện; có đổi mới sáng tạo, có sản phẩm cụ thể; tích cực cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác và quản lý điều hành.

- Các tiêu chí; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, đặc biệt tập trung vào các nhiệm vụ: tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế ... đều đánh giá đạt cấp độ "Xuất sắc", những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ "Tốt" trở lên.

Đảng ủy Khối các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội xem xét, quyết định xếp loại Đảng ủy Học viện.

Đảng ủy Học viện xem xét, quyết định số lượng tập thể Chi ủy được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt quá 20% số tập thể chi ủy được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" theo từng khối[8]. Mức xếp loại chất lượng của tập thể chi ủy không được cao hơn mức xếp loại của Chi bộ.

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Các tiêu chí; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, đặc biệt tập trung vào các nhiệm vụ: tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế ... đều đánh giá đạt cấp độ "Tốt" trở lên; những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ "Trung bình" trở lên.

- Không có thành viên của tập Chi ủy bị xử lý kỷ luật.

c) Hoàn thành nhiệm vụ

- Các tiêu chí cơ bản được đánh giá đạt cấp độ "Trung bình" trở lên.

- Tập thể Chi ủy không bị xử lý kỷ luật (trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật nhưng tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).

d) Không hoàn thành nhiệm vụ

Là tập thể không đạt mức "Hoàn thành nhiệm vụ" hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

- Cấp có thẩm quyền kết luận mất đoàn kết nội bộ hoặc có thành viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

- Tổ chức, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, quản lý chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt, các chỉ tiêu chủ yếu không đạt 100% (trừ trường hợp bất khả kháng).

- Tập thể Chi ủy bị xử lý kỷ luật.

- Có thành viên của tập thể Chi ủy bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại).

3.4. Trách nhiệm, thẩm quyền

a) Đánh giá, xếp loại cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối:

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chủ trì, tổ chức thực hiện và xem xét, quyết định xếp loại chất lượng các cấp ủy trực thuộc.

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở tự đánh giá, xếp loại chất lượng.

- Các chủ thể có liên quan tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng (nếu có).

b) Đánh giá, xếp loại Chi ủy các chi bộ trực thuộc:

- Đảng ủy Học viện chủ trì, tổ chức thực hiện và xem xét, quyết định xếp loại chất lượng đối với: tập thể chi ủy trực thuộc.

- Tập thể chi ủy trực thuộc tự đánh giá, xếp loại chất lượng.

- Các chủ thể có liên quan tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng (như với đánh giá chi bộ và đảng viên).

c) Đánh giá, xếp loại tập thể lãnh đạo cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối

- Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện chủ trì tổ chức thực hiện và xem xét, quyết định xếp loại chất lượng các Ban của Đảng ủy.

- Ban của Đảng ủy  Học viện tự đánh giá, xếp loại chất lượng.

- Các chủ thể có liên quan tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng (nếu có).

3.5. Cách thức thực hiện

Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Căn cứ các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng được quy định cụ thể cho từng loại hình đối tượng, tập thể lãnh đạo, quản lý tự phân tích chất lượng (xác định các cấp độ "Xuất sắc", "Tốt", "Trung bình", "Kém" cho từng tiêu chí đánh giá cụ thể); xem xét, tự nhận mức chất lượng theo Mẫu 01 và báo cáo cấp ủy có thẩm quyền.

Bước 2: Các chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng

- Cấp ủy có thẩm quyền tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, đơn vị chuyên môn cấp trên trực tiếp; các tổ chức, đơn vị ngang cấp có chức năng tương đồng tham gia đánh giá thực hiện việc phân tích chất lượng, xem xét, đánh giá, xếp loại tập thể lãnh đạo, quản lý (nếu có).

- Sau khi tổng hợp kết quả gửi về Ban Tổ chức Đảng ủy và Văn phòng Đảng ủy để tổng hợp.

Bước 3: Quyết định mức xếp loại chất lượng

Ban tổ chức Đảng ủy phối hợp với Văn phòng Đảng ủy chủ trì thẩm định kết quả tự đánh giá và kết quả tham gia đánh giá của các chủ thể (nếu có) để báo cáo Đảng ủy xem xét, quyết định mức xếp loại chất lượng đối với các tập thể lãnh đạo, quản lý.

4. Đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

4.1 Đối tượng đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý:

Bí thư Đảng ủy Học viện: Thực hiện theo Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Quyết định 2898-QĐ/TU ngày 08/11/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy định đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý”.

Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ: vận dụng Quyết định 2898 -QĐ/TU để đánh giá trên cơ sở đặc điểm tình hình của Đảng bộ Học viện.

4.2. Trách nhiệm, thẩm quyền

- Bí thư Đảng ủy Học viện do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét quyết định. 

- Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện: do Đảng ủy Học viện xem xét, quyết định số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt quá 20% số được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" theo theo

4.3. Cách thức thực hiện

- Sau khi hoàn thành đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức, tập thể, cá nhân đơn vị thì đánh giá, xếp loại chất lượng người đứng đầu. Mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, đơn vị do mình đứng đầu.

- Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt quá 20% số được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ".

5. Khen thưởng tổ chức đảng , đảng viên

- Đối với tập thể chi bộ: Đảng ủy lựa chọn những Chi bộ được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” để xét khen thưởng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm.

- Đối với đảng viên: Đảng ủy lựa chọn những đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” để xét khen thưởng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm.

6. Một số điểm lưu ý trong đánh giá, xếp loại chất lượng

- Hằng năm, các tổ chức, đơn vị giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể (hoặc xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết, chương trình, kế hoạch) đối với từng tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý để làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng.

- Tập thể, cá nhân phải hoàn thành việc kiểm điểm mới được đánh giá, xếp loại chất lượng. Cá nhân vắng mặt hoặc chưa được đánh giá, xếp loại chất lượng thì phải tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng trong thời gian sớm nhất.

- Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể cấp dưới trước, cấp trên sau; tập thể lãnh đạo, quản lý trước, cá nhân thành viên sau. Đảng viên là công chức, viên chức thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng sau khi có kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức. Những người đảm nhiệm nhiều chức vụ công tác, phải kiểm điểm ở nhiều nơi mà có sự khác nhau khi biểu quyết mức chất lượng ở mỗi nơi thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định mức chất lượng.

- Đảng ủy thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tới đối tượng đánh giá và tập thể, cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng đối tượng đánh giá.

- Tập thể, cá nhân đã được xếp loại chất lượng, nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm hoặc không đảm bảo điều kiện của mức chất lượng đã xếp loại thì hủy bỏ kết quả và xếp loại lại.

- Không đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo, quản lý mới thành lập chưa đủ 06 tháng, đảng viên mới kết nạp chưa đủ 06 tháng, nhưng vẫn phải kiểm điểm tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo, quản lý tính từ ngày thành lập, kiểm điểm đảng viên tính từ ngày kết nạp vào Đảng. Đảng viên nghỉ ốm tổng thời gian trong năm từ 03 tháng trở lên thì không xếp loại đạt mức "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên; đảng viên nghỉ thai sản thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

- Đảng viên khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức thì chi bộ nơi tiếp nhận có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng. Đối với trường hợp có thời gian sinh hoạt đảng ở chi bộ cơ quan, đơn vị nơi chuyển đi từ 06 tháng trở lên thì phải lấy ý kiến nhận xét của chi bộ nơi chuyển đi.

- Đảng viên sinh hoạt tạm thời được đánh giá, xếp loại chất lượng ở chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt chính thức. Trước khi đánh giá, xếp loại chất lượng, đảng viên sinh hoạt tạm thời lấy nhận xét của chi bộ nơi sinh hoạt tạm thời nộp cho chi bộ nơi sinh hoạt chính thức để làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

- Trường hợp cá nhân chuyển đến là người đứng đầu mà không liên quan đến mức xếp loại của tổ chức, đơn vị mới thì không áp dụng quy định “Mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tổ chức, đơn vị do mình đứng đầu”.

- Đối với đảng viên vi phạm kỷ luật ở tổ chức đảng nơi công tác trước đó nhưng bị xử lý kỷ luật và thi hành kỷ luật ở tổ chức đảng mới chuyển đến thì tính vào kết quả đánh giá, xếp loại của tổ chức đảng nơi xảy ra vi phạm.

- Những chi bộ có dưới 05 đảng viên; 03 cán bộ lãnh đạo, quản lý xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” thì chọn 01 đảng viên; 01 cán bộ lãnh đạo, quản lý xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” nếu đủ điều kiện.

- Ở những nơi có điều kiện nên tổ chức đánh giá theo tháng, quý, 06 tháng; có thể thí điểm các phương pháp đánh giá phù hợp, có hiệu quả và đảm bảo kết quả thực chất hơn.

 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tiến độ thực hiện

- Cấp Chi bộ: Thực hiện kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hoàn thành và báo cáo kết quả về Ban Đảng ủy Học viện (thông qua Ban Tổ chức Đảng ủy) trước ngày 02/12/2021.

- Cấp Đảng bộ: Thực hiện kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hoàn thành và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tổ chức ĐUK) trước ngày 8/12 /2021.

2. Căn cứ Kế hoạch này, Chi ủy/ Bí thư chi bộ trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

- Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân ở cấp mình; hướng dẫn việc nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và cụ thể hóa nội dung kiểm điểm cho phù hợp với từng đối tượng tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và từng đối tượng đảng viên, nhất là đối với đảng viên là sinh viên đã tốt nghiệp ra trường nhưng còn sinh hoạt đảng tại chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện.

- Cụ thể hóa tiêu chí đánh giá; định lượng hóa mức độ đạt được (theo 04 cấp độ: xuất sắc, tốt, trung bình, kém) của từng tiêu chí cụ thể và tiêu chuẩn từng mức chất lượng (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ); xác định cụ thể đối tượng, nội dung lấy ý kiến của các chủ thể liên quan; xây dựng, hoàn thiện các biểu mẫu, trình tự, thủ tục cho phù hợp với đối tượng đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và đặc điểm, tình hình đơn vị, Học viện.

Ban Tổ chức Đảng ủy tham mưu Đảng ủy rà soát các quy định đã ban hành để bổ sung, điều chỉnh khung tiêu chí đánh giá các chi bộ trực thuộc đảm bảo yêu cầu của kế hoạch này.

3. Hồ sơ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng của tập thể, cá nhân được quản lý theo quy định (đối với hồ sơ Đảng ủy  viên gửi về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối). Báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với chi bộ, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý gửi về Đảng ủy theo đúng kế hoạch và tiến độ đã đề ra.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Chi ủy các chi bộ phản ánh kịp thời về Ban Tổ chức Đảng ủy thông qua Văn phòng Đảng ủy để tổng hợp, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ ĐUK;để báo cáo

- Ban Tổ chức ĐUK;

- Các đ/c UV BCH ĐB;

- Các ban ĐU và VP ĐUK;để thực hiện

- Các CB trực thuộc;

- Lưu VPDU

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Thị Lan

 

Các biểu mẫu đính kèm

[1] Kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị;.

[2] Đối với các Ban, Viện, Trung tâm, Công ty, Trạm...

[3] Đối với các Khoa

[4] Đối với Đảng ủy

[5] Đối với Chi bộ

[6] Đối với đảng viên là sinh viên.

[7] Gồm: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Ban Tổ chức cán bộ, Ban Khoa học công nghệ, Ban Quản lý đào tạo, Ban Tài chính - Kế toán và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên

[8] Gồm 5 khối: khối các Ban của Đảng ủy, khối chi bộ các Khoa; khối chi bộ các Ban, khối chi bộ các Viện, Trung tâm, Trạm, Công ty; và khối Chi bộ sinh viên.