\r\n          BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 

\r\n

\r\n   HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                                             Độc lập - Tự do - hạnh phúc

\r\n

\r\n               Số:  56/HVN-TCKT                                                            Hà Nội, ngày  14  tháng  11  năm 2014

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n V/v thu tiền học phí, lệ phí sinh viên học kì 1, năm học 2014 – 2015

\r\n

\r\n             Ngày 10 tháng 09 năm 2014, Học viện đã có Thông báo số 33/HVN-TCKT về việc thông báo lịch thu tiền học phí, lệ phí sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2014 – 2015. Trong thông báo, Học viện hướng dẫn sinh viên cụ thể về hình thức, đối tượng, lịch thu tiền, cách thức kiểm tra học phí phải đóng, cách thức nộp tiền vào tài khoản, cách thức tra cứu kết quả học phí.  Sinh viên cần thực hiện theo hướng dẫn của Thông báo trên.

\r\n

\r\n             Thời gian sinh viên nộp tiền vào tài khoản từ 10/09/2014 đến 28/11/2014.

\r\n

\r\n             Trong kỳ 1 năm học 2014 – 2015, Học viện thu tiền học phí đồng thời thu tiền Bảo hiểm y tế năm học 2014 – 2015. (danh sách SV chưa nộp học phí và BHYT kèm theo (đến 13/11/2014)).

\r\n

\r\n             Sinh viên cần lưu ý khi nộp tiền vào tài khoản cá nhân tại Vietinbank: Số dư tài khoản tối thiểu 50.000 đồng. Những sinh viên chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền học phí, tiền BHYT vào tài khoản đề nghị sinh viên nộp bổ sung đảm bảo đủ tiền học phí và tiền BHYT để Học viện thu.

\r\n

\r\n             Ngày 23/10/2014, tại thông báo số 53/HVN-TCKT, Học viện có thông báo số sinh viên thiếu và sai thông tin tài khoản cá nhân cần cung cấp và đính chính lại thông tin tài khoản, hạn ngày 15/11/2014. Hiện vẫn còn một số sinh viên chưa cập nhật và đính chính thông tin tài khoản (có danh sách kèm theo), việc thu học phí của các sinh viên này qua tài khoản sẽ không thực hiện được. Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách trên cung cấp, đính chính thông tin tài khoản (đính chính thông tin tại Ngân hàng Vietinbank) báo lại kết quả đính chính tại Ban Tài chính và Kế toán (phòng 111) trước ngày 20/11/2014. 

\r\n

\r\n Sau hạn nộp học phí (28/11/2014), sinh viên chưa nộp đủ học phí, tiền BHYT  sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần kì 1 năm học 2014 – 2015.

\r\n

\r\n Đề nghị các khoa, Ban CTCT&CTSV, Đoàn Thanh niên , TTDV trường học truyền đạt nội dung thông báo này tới toàn thể sinh viên để triển khai thực hiện theo đúng chủ trương của Học viện.

\r\n

\r\n TL. GIÁM ĐỐC

\r\n

\r\n Nơi nhận                                                                      TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ  KẾ TOÁN

\r\n

\r\n - Các Khoa chuyên môn; 

\r\n

\r\n - Ban TC&KT;

\r\n

\r\n - Ban QLĐT;

\r\n

\r\n - Ban CTCT&CTSV;

\r\n

\r\n - TTDV Trường học;

\r\n

\r\n - Đoàn Thanh niên .                                                                                                                                                                                                        

\r\n

\r\n                                                                                                          PGS.TS. Phạm Văn Hùng

\r\n