BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

__________________________

Số :1150/QĐ-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Miễn, giảm học phí cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 

Căn cứ Điều lệ trường đại học được ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 28/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 873/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2015 – 2017;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Biên bản Hội đồng xét cấp học bổng KKHT, TCXH, hỗ trợ chi phí học tập và miễn, giảm học phí cho sinh viên họp ngày 07/4/2017;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác chính trị và công tác sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Miễn học phí cho 1.186 sinh viên,  giảm 70% mức học phí cho 323 sinh viên và giảm 50% mức học phí cho  79  sinh viên bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy trong học kỳ 2 năm học 2016 – 2017, thuộc các đối tượng quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ (có danh sách kèm theo).

Điều 2.  Trưởng ban Công tác Chính trị và Công tác sinh viên, Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng ban Tài chính và Kế toán, Trưởng các Khoa và  sinh viên có tên trong bản danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 2.

- Lưu VT, CTCT&CTSV, dcdung05.

KT.GIÁM ĐỐC

Phó giám đốc

Phạm Văn Cường