BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_________________

Số : 115 /HVN-TCKT


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

______________________


Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v lịch thu học phí của số học phí đăng ký học phần bổ sung học kì 1

năm học 2016 – 2017 đối với sinh viên hệ chính quy

 

Từ ngày 22/08/2016 đến 30/09/2016, Học viện đã thực hiện thu tiền học phí của sinh viên chính quy số học phí sinh viên đăng ký học phần trước ngày 30/08/2016 (theo Thông báo số 110/HVN-TCKT ngày 22/08/2016). Từ ngày 19/09/2016 đến 26/09/2016, Học viện cho phép sinh viên đăng kí học bổ sung các học phần với khóa 61 và đăng kí học ngoài giờ. Do đó, học phí có sự thay đổi.

Học viện đã cập nhật kết quả học phí đến hết ngày 30/09/2016. Sinh viên cần tra cứu kết quả học phí tại địa chỉ http://daotao.vnua.edu.vn (mục Đăng ký học/Xem học phí/Nhập mã SV).

Từ ngày 03/10/2016 đến 16 giờ ngày 18/10/2016, Học viện tiếp tục thu học phí của sinh viên đăng ký học phần bổ sung. Sinh viên thực hiện các bước sau:

1. Sinh viên kiểm tra số tiền học phí nợ còn phải nộp của mình tại địa chỉ  http://daotao.vnua.edu.vn (mục Đăng ký học/Xem học phí/Nhập mã SV).

2. Trong thời gian từ ngày 03/10/2016 đến 16 giờ ngày 18/10/2016, sinh viên nộp tiền vào tài khoản của sinh viên được mở tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Chi nhánh Chương Dương)

 Số tiền trong tài khoản ≥ Tổng số tồn nợ học phí còn phải nộp  +  Số tiền duy trì tài khoản

 Số tiền duy trì tài khoản ≥ 50.000 đồng, nếu trong tài khoản sinh viên chưa đủ để tồn tại số dư tài khoản, khi nộp học phí sinh viên nộp thêm tiền để đảm bảo ngoài tiền học phí cần có thêm (ví dụ: 100.000 đồng, trong đó 50.000 đồng để tồn tại số dư tài khoản do Ngân hàng quy định, 50.000 đồng để đảm bảo cho các dịch vụ tài khoản mà sinh viên đăng ký như in sao kê tài khoản, dịch vụ vắn tin tài khoản qua điện thoại ... các dịch vụ này Ngân hàng sẽ  trừ tiền tự động trên tài khoản của sinh viên (nếu sinh viên đăng ký dịch vụ). Sau khi Học viện thu học phí , số tiền duy trì tài khoản  vẫn tồn tại trong  tài khoản của sinh viên ).

3. Cách thức tra cứu kết quả thu học phí : Sau mỗi đợt thu học phí, Học viện sẽ thông báo kết quả thu học phí của từng sinh viên tương ứng với số tiền đã thu. Để kiểm tra việc hoàn tất nộp học phí của mình, sinh viên có thể tra cứu thông tin theo địa chỉ webside http://www.daotao.vnua.edu.vn (mục Xem học phí và Nhập mã SV). Việc nộp học phí của sinh viên chỉ hoàn thành khi có thông tin chính thức từ Ngân hàng Vietinbank với Học viện và kết quả thu học phí sẽ được Học viện thông báo. Sinh viên cần cập nhật thường xuyên kết quả thu học phí từ trang cá nhân của sinh viên.

Sinh viên cần xem kỹ thông báo số 110/HVN-TCKT ngày 22/08/2016 và 113/HVN-TCKT ngày 13/09/2016 (file kèm)

 Sau hạn nộp học phí, sinh viên chưa nộp đủ học phí sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần kì 1 năm học 2016 – 2017 và không được đăng ký học phần kỳ 2 năm học 2016 – 2017.

Đề nghị các khoa truyền đạt nội dung thông báo này tới toàn thể sinh viên để triển khai thực hiện theo đúng chủ trương của Học viện.

             

Nơi nhận :

- Như trên

- Ban QLĐT, CTCT&CTSV, Đoàn TN;

- Các khoa chuyên môn;

- Lưu Ban TC&KT.

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

 

 

 

 

PGS.TS. Phạm Văn Hùng