HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐH, CĐ 2015

____________________


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày  28  tháng 10  năm 2016

                                                                                            

    LỊCH VÀ THỜI GIAN BIỂU

THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ CĐ LÊN ĐH, ĐH BẰNG 2 NĂM 2016

Kỳ thi ngày 04 – 06/11/2016 tại giảng đường Nguyễn Đăng

 

 I/ LỊCH THI  

 

Ngày

Buổi

Môn thi

Ngày 04/11/2016

Chiều (từ 14 giờ)

Thư ký đính chính những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh, thí sinh (đính kèm) nghe Ban coi thi phổ biến quy chế, lịch thi tuyển sinh ... tại phòng NĐ 207, giảng đường Nguyễn Đăng.

Ngày 05/11/2016

Sáng

Theo kế hoạch sử dụng đề thi đính kèm

 

Chiều

Theo kế hoạch sử dụng đề thi đính kèm

Ngày 06/11/2016

Sáng

Theo kế hoạch sử dụng đề thi đính kèm

 

II/ THỜI GIAN BIỂU

 

Buổi sáng

Buổi chiều

Nhiệm vụ

6 giờ 40 – 7 giờ 00

13 giờ 00 – 13 giờ 20

Họp cán bộ coi thi tại NĐ 401

7 giờ 00 – 7 giờ 20

13 giờ 20 - 13 giờ 40

 

CBCT ghi số báo danh lên bàn của Thí sinh (TS); Gọi TS vào phòng thi; Kiểm tra ảnh trên thẻ với người dự thi; Nhắc lại quy chế thi; Phát giấy thi, giấy nháp cho TS.

7 giờ 20 – 7 giờ 25

13 giờ 40 – 13 giờ 45

Cán bộ coi thi 1 nhận đề thi tại Ban chỉ đạo thi

7 giờ 25 – 7 giờ 30

13 giờ 45 – 13 giờ 50

Bóc túi đề thi và phát đề thi cho TS

7 giờ 30 - 10 giờ 30

13 giờ 50 – 16 giờ 50

Coi thi; Trả thẻ dự thi cho TS lúc 9 giờ 00 ngày 06/11/2016.

10 giờ 30

16 giờ 50

Thu bài thi

 

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo thi Học viện

- Phụ trách điểm, thi

- Các phòng thi

TM. HỘI ĐỒNG

KT.CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Xuân Trạch