HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐH, CĐ 2017

________________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày  24  tháng 4  năm 2017

   

    LỊCH VÀ THỜI GIAN BIỂU

THI TUYỂN SINH ĐH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2017

Kỳ thi ngày 27 – 29/4/2017 

 

I/ LỊCH THI  

 

Ngày

Buổi

Môn thi

Ngày 27/4/2017

Chiều (từ 16 giờ)

Thư ký đính chính những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh, phổ biến quy chế, lịch thi... tại Hội trường A (phòng NĐ 207, giảng đường Nguyễn Đăng)

Ngày 28/4/2017

Sáng

Toán

 

Chiều

Vật lý

Ngày 29/4/2017

Sáng

Hóa học

 

II/ THỜI GIAN BIỂU

 

Buổi sáng

Buổi chiều

Nhiệm vụ

6 giờ 30 – 7 giờ 00

13 giờ 00 – 13 giờ 20

Họp cán bộ coi thi tại T101

7 giờ 00 – 7 giờ 20

13 giờ 20 - 13 giờ 40

 

CBCT ghi số báo danh lên bàn của Thí sinh (TS); Gọi TS vào phòng thi; Kiểm tra ảnh trên thẻ với người dự thi; Nhắc lại quy chế thi; Phát giấy thi, giấy nháp cho TS.

7 giờ 20 – 7 giờ 30

13 giờ 40 – 13 giờ 50

Cán bộ coi thi 1 nhận đề thi tại Ban chỉ đạo thi

7 giờ 30 – 7 giờ 35

13 giờ 50 – 13 giờ 55

Bóc túi đề thi và phát đề thi cho TS

7 giờ 35 - 10 giờ 35

13 giờ 55 – 16 giờ 55

Coi thi

10 giờ 35

16 giờ 55

Thu bài thi

 

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo thi Học viện;

- Phụ trách điểm;

- Các phòng thi.

TM. HỘI ĐỒNG

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đã ký

Nguyễn Xuân Trạch