HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

_________________

Số: 25/ HVN-CTCT&CTSV

V/v xét cấp học bổng Agribank

năm học 2018-2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Ban chủ nhiệm các Khoa     

 

Trong năm học 2018-2019, Ngân hàng Agribank chi nhánh Chương Dương tài trợ 10 suất học bổng cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, mỗi suất trị giá 3.000.000 đồng. Đối tượng xét cấp học bổng là sinh viên K60, K61, K62 đạt kết quả học tập trong năm học 2017-2018 từ loại Khá trở lên. Ưu tiên các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: mồ côi, khuyết tật, gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Ban CTCT&CTSV kính đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa thông báo cho sinh viên thuộc các đối tượng trên nộp hồ sơ về Khoa. Các Khoa lựa chọn 01 sinh viên lập theo mẫu đính kèm gửi về Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên trước 10h00 ngày 20/9/2018.

Hồ sơ bao gồm:

-    Đơn xin cấp học bổng trình bày hoàn cảnh và mục đích sử dụng học bổng;

-    Bản photo Chứng minh thư nhân dân;

-    Bảng điểm năm học 2017-2018 (in từ hệ thống Ban quản lý đào tạo);

-    Giấy xác nhận khuyết tật, mồ côi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo… (nếu có).

Chi tiết liên hệ: P101, Nhà hành chính (Số điện thoại: 024.6261.7528)

 

 

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu CTCT&CTSV, Tmduc(10).

 

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

Vũ Văn Tuấn