Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt xét tuyển bổ sung năm 2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam như sau:

1.      Phương thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT

Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 theo thang điểm 10 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển, cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 20,0 điểm trở lên.

2.      Phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Mã nhóm -

Tên nhóm ngành

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Điểm trúng tuyển

HVN01 –

Sư phạm công nghệ

Sư phạm Công nghệ

A00, A01,

B00, D01

19,0

HVN02 –

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

A00, B00,

B08, D01

17,0

Khoa học cây trồng

Nông nghiệp

HVN03 –

Chăn nuôi

thú y

Chăn nuôi

A00, A01,

B00, D01

 

17,0

Chăn nuôi thú y

HVN05 –

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

A00, A01,

C01, D01

20,0

Kỹ thuật cơ khí

HVN07 –

Công nghệ

sinh học

Công nghệ sinh dược

A00, B00,

B08, D01

17,0

Công nghệ sinh học

HVN09 –

Công nghệ bảo quản, chế biến và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

A00, A01,

B00, D07

18,0

Công nghệ và kinh doanh thực phẩm

Công nghệ sau thu hoạch

HVN11 –

Khoa học đất

 

Khoa học đất

A00, B00,

B08, D07

23,0

 

 

 

HVN12 –

Kinh tế

và quản lý

Kinh tế

A00, C04,

D01, D10

18,0

Kinh tế đầu tư

Kinh tế tài chính

Kinh tế số

Quản lý kinh tế

HVN13 –

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế nông nghiệp

A00, B00,

D01, D10

18,0

HVN15 –

Khoa học

môi trường

Khoa học môi trường

A00, B00,

D01, D07

18,0

HVN16 –

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A00, B00,

D01, D07

20,0

HVN18 –

Nông nghiệp công nghệ cao

Nông nghiệp công nghệ cao

A00, B00,

B08, D01

18,0

 

HVN19 –

Quản lý đất đai và bất động sản

Quản lý bất động sản

A00, A01,

B00, D01

18,0

Quản lý đất đai

Quản lý tài nguyên và môi trường

HVN23 –

Thú y

Thú y

A00, A01,

B00, D01

19,0

HVN24 –

Thủy sản

Bệnh học thủy sản

A00, B00,

D01, D07

17,0

Nuôi trồng thủy sản

 

Mức điểm trúng tuyển của phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 nêu trên là tổng điểm của 3 môn thi theo thang điểm 10 theo tổ hợp xét tuyển đối với học sinh trung học phổ thông thuộc khu vực 3.

Thí sinh thuộc diện ưu tiên theo đối tượng và khu vực (nếu có) được cộng điểm theo quy định: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm).