PHỤ LỤC 2: HỌC PHÍ NĂM HỌC 2023 – 2024

ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHÍNH QUY

(Kèm theo Thông báo số             /TB-HVN ngày         /01/2024)

 

STT

Nhóm ngành

Mức học phí

hiện tại

(triệu đồng/năm)

1

Nhóm ngành nông, lâm, thủy sản (Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Nông nghiệp, Chăn nuôi, Nuôi trồng thủy sản, Kinh tế nông nghiệp, …)

11,60

2

Nhóm ngành KHXH và quản lý (Kinh tế, Quản lý đất đai, Kế toán, QTKD, Xã hội học, Ngôn ngữ Anh, …)

13,45

3

Kỹ thuật và Công nghệ (CNSH, CNTT, Cơ điện, Môi trường…)

16,00

4

Công nghệ thực phẩm, Chăn nuôi - Thú y

16,00

5

Thú y

19,80

6

Chương trình quốc tế (dạy bằng tiếng Anh)

21,67 – 25,77