\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n BỘ NÔNG NGHIỆP

\r\n

\r\n VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

\r\n

\r\n HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

\r\n

\r\n _________________

\r\n

\r\n Số:1494 / HVN - QLĐT

\r\n
\r\n

\r\n CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

\r\n

\r\n Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\r\n

\r\n __________________

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  Hà Nội, ngày 02  tháng 11  năm 2015

\r\n
\r\n

\r\n                                      

\r\n

\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n V/v không tổ chức thi tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2015

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Căn cứ số lượng thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học và thí sinh đăng ký dự thi liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ vừa làm vừa học, năm 2015 Học viện Nông nghiệp Việt Nam không tổ chức thi tuyển sinh vào các lớp đào tạo hệ vừa làm vừa học nêu trên. Các thí sinh đã đăng ký dự thi liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ vừa làm vừa học, nay có nhu cầu chuyển sang hệ chính quy cần liên hệ với ban Quản lý đào tạo của Học viện trong ngày 06/11/2015 để dự thi vào ngày 07 và 08/11/2015.

\r\n

\r\n Trân trọng thông báo.

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n - Lưu QLĐT, VT.

\r\n
\r\n

\r\n KT.GIÁM ĐỐC

\r\n

\r\n PHÓ GIÁM ĐỐC

\r\n

\r\n Đã ký

\r\n

\r\n Phạm Văn Cường

\r\n
\r\n