Một trong những nhiệm vụ quan trọng được ghi trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XXX diễn ra vào tháng 6 năm 2020 là công tác phát triển Đảng. Nhân Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, bài viết xin giới thiệu một số hoạt động của Đảng bộ trong công tác phát triển lực lượng của chính Đảng bộ mình, đồng thời đóng góp lực lượng cho sự lớn mạnh của Đảng bộ Thủ đô.

Thủ đô Hà Nội là nơi tập trung đông đảo đội ngũ trí thức và học sinh, sinh viên. Thời gian qua, đội ngũ trí thức và học sinh, sinh viên đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp phát triển của đất nước nói chung, sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô nói riêng. Công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ trí thức và học sinh, sinh viên đã được các cấp ủy của thành phố quan tâm, đạt kết quả tích cực.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ thành phố và Chương trình số 01-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội (khoá XV), nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên bảo đảm yêu cầu nâng cao chất lượng và số lượng đảng viên, nhất là trong đội ngũ trí thức và học sinh, sinh viên. Thực hiện Chỉ thị số 12-Ct/TU tháng 10-2012 của Thành uỷ Hà Nội, Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện hoá đất nước”; chủ động xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác tạo nguồn để phát triển đảng viên trong đội ngũ trí thực và học sinh, sinh viên bảo đảm đúng nguyên, tắc, yêu cầu, phương châm, phương hướng…; Tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW  của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, giúp đỡ, giới thiệu, kết nạp những quần chúng ưu tú… Phấn đấu hằng năm, 100% tổ chức đảng có nguồn đều kết nạp số trí thức và học sinh, sinh viên được kết nạp và Đảng đạt trên 30% số đảng viên mới kết nạp.

leftcenterrightdel
Lớp Đảng viên mới và Nhận thức về Đảng năm 2020

leftcenterrightdel
Lớp Đảng viên mới và Nhận thức về Đảng năm 2020
 Lớp Đảng viên mới và Nhận thức về Đảng năm 2020 

 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, trong những năm qua, Đảng ủy Học viện luôn phối hợp chặt chẽ với chi ủy, các tổ chức đoàn thể xã hội của Học viện thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa, phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình tụ chủ hiện nay của Học viện.

Từ năm 2015 đến hết năm 2020, Đảng ủy Học viện đã tổ chức 10 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho dành cho 2926 quần chúng ưu tú và 05 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 482 đảng viên mới kết nạp, bình quân mỗi năm Đảng ủy tổ chức 2 lớp nhận thức Đảng cho khoảng 585,2 quần chúng ưu tú và tổ chức 01 lớp bồi dưỡng Đảng viên mới cho 96 đảng viên dự bị. Số lượng đảng viên mới được kết nạp trong nhiệm kỳ là 378 trong đó 280 là sinh viên và công nhận chính thức cho 408 đảng viên dự bị. Bình quân hàng năm kết nạp cho 75 quần chúng ưu tú và công nhận đảng viên chính thức cho 81 đảng viên dự bị. Như vậy tỷ lệ kết nạp đảng viên mới của Đảng bộ Học viện bình quân đạt 75,6% so với chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, trong đó tỷ lệ sinh viên được kết nạp đạt 74,1% (vượt so với chỉ tiêu 65% của Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020) và đều là những quần chúng ưu tú có phẩm chất đạo đức tốt, có tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, có khát vọng cống hiến vì tập thể, có tư tưởng đổi mới, sẵn sàng dấn thân vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Với kết quả đạt được trong công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng viên mới nhiệm kỳ 2015 – 2020 vừa qua so với tổng số đảng viên mới được kết nạp trong toàn Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội. Đảng bộ Học viện vẫn luôn được Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội đánh giá là một trong những trường đứng đầu về số lượng và chất lượng đội ngũ đảng viên mới kết nạp trong Khối.

leftcenterrightdel
Đại hội Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025
 Đại hội Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Phát huy những thành tựu đã đạy được, khắc phục các hạn chế đang tồn tại, với quyết tâm chính trị cao độ, tại Đại hội Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội đã đề ra chỉ tiêu trong công tác phát triển Đảng cụ thể như sau:

- Số lượng mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhiệm kỳ 2020-2025: 10 lớp với 2.200 người;

- Kết nạp đảng viên mới hàng năm: từ 60-80 đảng viên, trong đó có trên 70% đảng viên mới kết nạp là sinh viên.

- Để đạt chỉ tiêu trên, Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã giao Ban Tổ chức Đảng ủy xây dựng Chương trình hành động và đề ra các giải pháp chủ yếu. Đó là:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quan điểm, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác phát triển đảng viên tới cấp uỷ, người đứng đầu các cấp uỷ và đảng viên và đặc biệt cấp ủy cần phải phối hợp, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể ở đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp tới đoàn viên thanh niên; các cấp ủy cơ sở tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên thông qua tổ chức các sân chơi bổ ích, các hoạt động giao lưu ngoại khóa, qua đó nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên để định hướng tư tưởng đúng đắn cho đoàn viên thanh niên, giúp đỡ, phát hiện quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng.

2. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho cán bộ cấp uỷ, đồng thời tập trung xây dựng các đoàn thể vững mạnh.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, và tự kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ về công tác phát triển đảng viên…

4. Bên cạnh đó, bản thân mỗi đoàn viên, thanh niên trong quá trình phấn đấu trở thành đảng viên cần có động cơ trong sáng; phấn đấu vào Đảng là lý tưởng cao cả để được đóng góp, cống hiến nhiều hơn cho tập thể, cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia, dân tộc. Khi nhận thức đúng đắn thì sẽ có động cơ đúng, có sức mạnh bên trong, là động lực hướng dẫn hành động, thôi thúc chúng ta sống, hoạt động với lý tưởng cao đẹp cho Đảng, cho chính mình.

Để đưa Nghị quyết đại hội vào cuộc sống, đầu tháng 7 năm 2020, Đảng bộ Học viện đã tổ chức 2 lớp về công tác Đảng là lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng với 404 quần chúng ưu tú tham gia và lớp cho đảng viên mới với 53 đảng viên dự bị tham gia. Công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, quy chế lớp học được đặt ra và thực hiện nghiêm túc; các đối tượng tham gia đúng, đủ tiêu chuẩn, được chọn lọc kỹ càng, xứng đáng, có tinh thần, thái độ học tập tốt; các đội ngũ báo cáo viên là những chuyên gia có chất lượng… là các yếu tố làm nên thành công của các lớp bồi dưỡng tư tưởng chính trị đặc biệt này.

 

Bảng 1. Tổng hợp kết quả tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lớp bồi dưỡng Đảng viên mới, nhiệm kì 2015-2020

 

Nội dung

Năm

Tổng

Trung bình

2015

2016

2017

2018

2019

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

 

 

 

 

 

 

 

Số lớp

2

2

2

2

2

10

2

Số đăng ký được triệu tập học

849

516

616

530

415

2.926

585,2

Số được cấp Giấy chứng nhận

673

412

558

313

220

2.176

435,2

Lớp bồi dưỡng Đảng viên mới

 

 

 

 

 

 

 

Số lớp

1

1

1

1

1

5

1

Số được triệu tập

91

64

99

129

99

482

96,4

Số được cấp Giấy chứng nhận

91

64

99

109

96

459

91,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 2. Tổng hợp kết quả kết nạp Đảng và công nhận đảng viên chính thức, nhiệm kì 2015-2020

 

Nội dung

Năm

Tổng

Trung bình

2015

2016

2017

2018

2019

Tổng số Đảng viên mới kết nạp

37

96

117

78

50

378

75.6

Đảng viên mới kết nạp là sinh viên

26

68

85

59

42

280

56

Đảng viên mới kết nạp là giảng viên

7

16

12

12

4

51

10.2

Đảng viên mới kết nạp là CBVC khác

4

12

20

7

4

47

9.4

Số đảng viên được công nhận đảng viên chính thức

94

99

68

56

84

408

81.6

 

Đây coi như là kết quả của bước đầu thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả này đánh dấu sự lớn mạnh tiếp theo của Học viện, đồng thời cũng đóng góp vào sự lớn mạnh của Đảng bộ thành phố Hà Nội. Đây thực sự là tín hiệu vui, như một món quà xứng đáng để chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội diễn ra vào ngày 11-13 tháng 10 năm 2020 này.

 

Ban CTCT&CTSV