Nhiệm kì vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam,  công tác Đảng của chi bộ Khoa Du lịch và Ngoại ngữ có nhiều chuyển biến tích cực trong mọi lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng đã được chú trọng, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Các lĩnh vực công tác, những nhiệm vụ được phân công đều được triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả. Chi ủy lãnh đạo đảng viên, cán bộ, viên chức trong đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, chú trọng việc nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu giải quyết, xử lí công việc.


 

Trong nhiệm kì tới, Chi bộ Khoa Du lịch và Ngoại ngữ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt kịp thời diễn biến, tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ đảng viên để xử lí kịp thời, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tiếp tục xây dựng tinh thần dân chủ, đoàn kết; phát huy những mặt đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, coi trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm người cán bộ, đảng viên để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại hội cũng đã lắng nghe những ý kiến đóng góp thiết thực về nhiều phương diện, phù hợp với tình hình và nguồn lực của Chi bộ và tiến hành thảo luận, góp ý kiến bổ sung vào các sự thảo báo cáo trình tại Đại hội.


 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Công Tiệp đã đánh giá cao những thành quả mà Chi bộ đã thực hiện trong thời gian qua và chỉ ra những yêu cầu nhiệm vụ Chi bộ thực hiện trong thời gian tới.

Đại hội đã nghiêm túc và dân chủ xem xét bầu chọn những đảng viên ưu tú, có phẩm chất chính trị vững vàng vào cấp Ủy nhiệm kì 2022 – 2025. Kết quả sau bầu cử, đồng chí Nguyễn Tất Thắng giữ chức vụ Bí thư chi bộ , đồng chí Bùi Thị Là giữ chức vụ phó Bí thư chi bộ, đồng chí Trần Thị Hà Nghĩa giữ chức Chi ủy viên.

Trước Đại hội, đồng chí Nguyễn Tất Thắng thay mặt Chi ủy mới đã phát biểu sẽ tiếp tục thực hiện giữ vững sự đoàn kết trong Chi bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc để lãnh đạo, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

                                                                                                                                    Chi bộ Khoa Du lịch và Ngoại ngữ